XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Zuri eman zaizkitzun naigabeen eta Zure Semeak aldarean ikusi dituen txarrkerien damuz beterik bizi naizen arrtean ibiltzeko asmoarekin nago.

Zorr diodan maitasunagatik Jesus maitatzen dudala beti bizitzeko asmoarekin nago.

Joango naiz alik maizena, alik sarriena, elizan Jesus ikustera.

Oraindaño baño errneago ibilliko naiz nere aitortze ta Jaunartzeetan, meza entzuten edo beste edozein gauza on egiten dudanean; arrki ez dedin batean ere lenekoetan bezelako utsegite ta txarrkeririk.

Nere gogoz ez da bat bakarrik ere arrkituko Jesus nik bezela ta nik baño gogotikayo maitatuko ez duanik, eta alditudanak orretara zuzenduko ditut.

Indazu, ¡arren!, nere asmo onetan beti irauteko laguntasuna.

Onela eskeñi bearr diogu Jaunari, guk egin ditugun eta gizon guztiak egin dituzten oben edo pekatuen orrdaintzarako otoitz, erregu ta eskaera bero beroak, datortzkigun neke ta lanbide guziak, eta azkenik, ditugun eta geran guztia, biotz biotzez Jaun berarekin bat egiñik egoteko asmo biziarekin.