XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ona emen zure oñetan dana,
Ama ta Erreguiñ laztana
.

Alper alperric inpernuac
Botaco ditu bere suac:
Cristoren fede garbidunac
Izango guera euscaldunac
.

Ama Birjiñac zeru goitic
Bere mantua zabalduric,
Gordeco ditu gure erriac
Beretzat beti chit garbiac
.

Salbe, erru gabeco
Birjiña Maria,
Salbe zeruco izar
Lauzoric gabia
.

Guztiz zera ederra,
Zenduen aditu,
Jaunagandic mundura
Ziñanian sortu,
Ez det bada erruric
Zuregan arquitu,
Adanen pecatuan
Etzera cutzutu
.

Bertatic eguzquiyac
Zinduen apaindu,
Illarguiya oñetan
Zitzaizun prestatu,
Zure burua izarrac
Zuten coroyatu
Zeru-lurreco galac
Zugan ziran bildu
.