XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

(...), lenbaitlen ateratzen sayatuaz, Santuaren antzera caridadezco eguintz au urco lagunarentzat egiteco; eta eguitez ezin badu, gogoz bederic eguiten aleguinduco da.

Meditazioa bucatuta, errezatuco dio Santuari emen datorren orazioa.

Antonio santuari Orazioa.

Zuri, ichasoan galtzeco zoriyan dabiltzanen cai ederra eta cristauaren eguizco azcatasuna; escatzen dizut biotz-biotzetic, zure bitartez gorde nazazula, baita zure debotuetaco beste edozein, ichasoan galtzetic, eta bertaco ecaitz eta zorigaitzetatic, mundu engañacor ontaco lotze guzietatic, eta batez ere pecatuen cateetatic, eta onela irichi gaiteala zu Jesusequin batean arquitzen zeran beti-betico zorioneco cai ortara. Amen.