XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ENTZUNGAIAK 1. Herri Hizkera Handik eta hemendik. Ziortza.

Ta emetik gora goisela, kamiñon gora, esotzut esateuat elixie amaitzen da, o sea, elixien atzien Upetei sala da... erreta.

Ta klaro arek ormak... eta segidu aurrera ta beste Upetei, eta aurrera Ospitxela.

- Ta an, Ospitxalien - selan san camino de Santiago-an gelditxesitxuan, ba, amen paseta sienak gaba eitxen an... bai ba, Camino de Santiagotik etosena` pa, se esatenajan ba da gero an gaba einjje, ba, es taki` pa nik andik gora, eee, Ontzuragatxi` sier, an be selan Camino de Santiagok segitzen daben andik aurrera...

Da an Ziortzan jasak ate bi: bata beien ta besti goixen, da barruen korrue esatejakona.

Da an pasaeise etxe danetik elixa`, aitzeustek?.

Feriara Esatejuan len se neuk enejuan esautu baiña selan astukin jutesien batzuek injjarra eruten, beste batzu` sagarra, al eben modun, buruen da astutan da... eurek oiñes, ortosik, al eben modun, euren txanpontxu`k etxe`a ekarta` da...

Guk eskendun olakorik-etxua, eskenduan guk esau` da ikusi bes baiña entzunek dittuk orrek...

Artoa Ba... len emengo jatekue esko baserrixen izetxesuan artue.

Oiñ ogixe izeten dan lez, artue, se esuan ogirik eoten ta ogixe artzen basan be, ba, garixe artzen basan be saldu ein biar diru pixkat artzeko ta artue jan biar etxien.

Da biar asko ein biar artuari.

Maitzi`n erein, gero or, bagallien asitxe pixkat jorratze; gero indarra batu, se sasotan eingo suan ba?.

Santa Eujeniako aldien, ba... garagarrille... ez, iraillien, iraille; gero, urrixen artue batuu.

Gero batzuk ganbaran bota solte ta beste batzuk malutetxuas lotu te esei.

A be eiñ eiñbizuan, e? Pentzau selako biarra san... barrerik es ein!.

Gero, siketikuen, ba, neguen otz eitxeuanin, garandu, bana banan, artu bata bestias sokorrak eta rraa-rraa garandu.

Gero siketijuen ondo, se bustixe erutebaban errota` esuan arto gosue eitxen da... talue arrotu es da... a ondo siketute gero errota`.

Da errotan, ba pixkat kentzejuan errotarixek sorruan alde se a` pe biarra debalde esin leixean eiñ de... estok aizen ori? Diru` etxuan da, ba, sorruen mendi esatejakona kentzejakuan, apurtxu bat, euneko onenbeste... errotarixe fiñe basan; basan tranposotxu, ba, pixkat ostu.

Ba! orrek olantxe sitxuan...

Da gero, ba, talu eitxe zuan: ipini ure irakitxen, gatza bota pixkat, da maixan ganien edo ontzixen baiña maixa ganien, geixenetan e?.

Botatezuan urune, ein erdixen zulotxue da ur berue bota ara da ondo ibili.

Zemat eta geixa ibili gozuaue!.