XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eta XI Pi Aita Santuak be argiro diño: Baña azaldu doguzan artezkunde ta obariok gizartean sendotu ta tinkatzeko, zuzenbideari lotzaiki bikaña dan maitasarrea ezarri, erantsi ta gañeratu bear yako.

Zuzenbide zeatza be orretarako naiko dala-ta, maitasun-legea ezetsi ta arbuyatzen dabenok, oker dagoz eta oker dabiltz.

Ziñez, zuzenbideak beragaz dakartsan eta bidegabez bete eztiran eginbearren ordain eta ordekotzat, karidadea bein be ezta etsi ta euki bear; baña gizon bakotxak, bereak dituan eskubide guztiak lortuko ba'leuz be, oraindik karidadea'rentzat egiñenik asko geldituko litzateke.

Zuzenbide utsak be gizarteko lazka ta burruka onen erro ta sustraya ayenatu dagikez; baña zeatzen bete arren be ezin daikez biotzak batu ta gogoak alkartu.

Gogoen lokarri ta lotzaiki alkargazko maitasarrea da.

Gizartera bakea ta lankidegoa ekartea, xede ta elburutzat dauken araudi guztiak, ondoen asmaurikoak dirudienak be, bazkideak batzen eta alkartzen dituan lotzaiki orretatik batez be artu daroez euren indar eta sendotasuna: lotzaiki orrek uts emon ezkero, araudirik oso ta bikañenak be ondoren onik eztakarre.

Onelan ba, gaurko gizartearen gaxoa zearo osatu al izateko, zuzenbidea ta karidadea osoro bearrak dira; zuzenbidea lenen eta beste oroen oñarri; karidadea, barriz, aren nai ta naiezko geigarri.

Gauza biok gizartean sarrerazo ezik, onen gatxak eztauko osabiderik.