XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Otsaillaren 4'an eldu ziran Nagasaki'ra: itsas-aurreko Nizizaka mendixkara eraman zituzten, gaur Martirien mendixka deitua.

Gurutzetan lotu zituzten burniz.

Dei bizia egin zien an zeuden guztiei Martinek azkenengo aldiz.

Itzaldi au gerora aurkitu zuten abituaren besoan.

Goizeko amarretan zutitu zituzten gurutzeak eta 24 martiriak abesten asi ziran: Errialde guztiak, goretsi ezazute Jauna.

Batzuek Siniten det esaten zuten, besteek Jesusi dei egiten zioten, besteek Mariari.

Debekaturik zegoan arren, kristau asko egon ziran begira.

Iltzailleak beren aiztaga edo lantzaz sastiatu zituzten.

Martin, bere oiñaze izugarrien artean, zerura begira egon zan, begirik kendu gabe, miñik nabaitzen ez bazuan bezain kementsu.

Martin'engana urbildu ziranean, barkatu egin zien iltzaillei ta bere anima Jaunaren esku utzi zuan.

Ogei ta amaika urte besterik ez zuen gizona, lantzaz zulatuta il zan gurutzean.

Geroago, Beato Tomas de Zumarraga deituriko gasteiztarra ere martiri il zuten.

Urrena, 1633'an Errezil'ko Domingo Erkizia, eta 1637'an Oñati'ko Mikel Aozaraza Dotsuak ere martiri il zituzten Nagasakin.

- ELKAR-IZKETA:
- Santu bietan zein zaizu atsegiñena? Zergatik?.

- Gure erriko bi santu aundi auen bizitzan, zer iruditzen zaizu arrigarriena?.

- Inazio ta Franzisko Doneek, nola aurkitu zuten Jesus?.

- Erakusten dizkiguten gauzarik garrantzizkoenak, zertzuk dira?.

- IRITZIAK AGERIAN IPINTZEA EGIN.

KRISTAU-ARGITASUNA
- Jesus aurkitzen duanak, auxe ikusten du argiro: ezerk ez duala zentzurik eta baliorik, Jesus gabe.

Beste zabaltasun eta neurri berriak lortzen ditu bizitzak, Jesus'ekin baldin ba'gabiltza.

- Jesus'i jarraitu zioten Apostoluek:
- Irakurri Jn 6, 66-68: - Nora joango gera, betiko biziaren itzak Zuk dauzkatzu-ta?.

- Jesus'engan zer aurkitu zuten Inazio ta Franzisko Doneek?.

- Zergatik erabaki zuten Jesus'i jarraitzea.

- Misiolari izateko eginbearra
- Irakurri itzazu ondorengo Ebanjelio-zati auek: (...).