XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Abuztuaren 20ko korridan, Nicanor Villalta, Francisco Vega Gitanillo de Triana eta Enrique Torres aritu ziren Bilbon Mihuraren zezenak toreatzen.

Zezenek ahul eta bigun jokatu zuten plazan.

Hirugarrenari txanoa ezarri zitzaion adar batean arrasterakoan.

(Suzko banderilak baztertzen zituen arautegia argitaratua bait zen ekainaren 15ean, baina sortutako kritiken ondorioz, bi urte geroago Errepublikan txanoa baztertu eta suzko banderiletara itzuli ziren.

1.950. urterarte iraun zuten suzko banderilek).

Nicanor Villalta-ri ez zitzaion ezer berezirik ikusi, Gitanillo de Trianari distiraren bat bakarrik kapotez eta Enrique Torres-ek (bezperan bezala Felix Rodriguez-en ordez etorrita) legea betetzea besterik ez zuen egin.

Zezenek 321 kilo pisatu zuten batezbeste kanalean.

Biharamunean, 1.928.eko abuztuaren 21ean, Manuel Blanco-ren sei zezen eta Gabriel Gonzalez-en bat korritu zituzten Bilbon, Nicanor Villata, Gitanillo de Triana eta Mariano Rodriguez ezpatari zirela.

Blanco-ren hiru lehen zezenak ongi portatu ziren eta Nicanor Villata ere bai bere lehenengoan.

Francisco Vega-ri ez zioten ez adore eta ez ausardiarik ikusi.

Mariano Rodriguez-ek berriz, ezpataz huts egin zuen.

Abuztuaren 22ko korridan, Pablo Romero-ren lau zezen jokatu zituzten Bilbon.

Beste biak, ordea, Salamanca-ko Ignacio eta Antonio Sanchez-enak izan ziren.

Chicuelo, Antonio Marquez eta Gitanillo de Triana toreatzaileek oso arratsalde ona izan zuten, baina guztiak hautsi zituena Antonio Marquez izan zen.

Hark belarria lortu zuen korrida eder hartan.

1.928.eko abuztuaren 23an, plaza jendez gainezka zelarik, Carmen de Federico-ren sei zezen hil zituzten Bilbon Chicuelo, Villalta eta Antonio Marquez-ek.

Zezenak, satai onekoak, nobleak eta suharrak izan ziren, baina Chicuelok luzitzerik ez zuen lortu.

Antonio Marquez ezinhobeto aritu zen kapotez, baina bostgarren zezena bere taldeko Molina zaldunak gehiegi pikatu zuelako jendea haserretu egin zen.

Nicanor Villalta Martin Agûero-ren ordez ekarri zuten, eta txaloak entzun zituen bere gogo eta ausardiagatik.

Hurrengo korrida abuztuaren 26an eman zen Bilbon, Conde de la Corte-ren bost zezen eta Salamanca-ko Ignacio eta Antonio Sanchez-en bat plazaratuz.

Fausto Barajas, Manuel del Pozo Rayito eta Fermin Espinosa Armillita chico toreatzaileek ez zuten, ezer egin zezen txiki eta suhar haiekin.

Denetan suharrena Contador izenekoa izan zen.

1.928.eko irailaren 15ean ospatu zen Bilbon urteko azken korrida.

Kazetari-Elkarteak antolatu zuen korrida goiesko hura.

Jenaro Urrutia, Rikardo Arrue eta Antonio Gezala pintatzaileek apaindu eta edertu zuten plaza (zezentokia, barrerak, palkoak, etab.).

Antonio Perez Tabernero-ren zezenak korritu ziren; zezen argal eta txikiak.

Baten ordez Villagodio-ren beste bat atera behar izan zuten.

Diego Markiaran Fortuna, Victoriano Roger Valencia II.a eta Vicente Barrera aurkeztu ziren lan egitera.

Fortunak bere bi zezenetan ez zuen gauza handirik egin eta Barrera zauritu zelako hildako seigarrenean ere ez.

Ezpataz ederki hil zuen; hori bai.

Valencia II. ari faena biribila atera zitzaion bere lehenengoan, eta ongi hil zuelako bi belarriak eman zizkioten.

Bostgarrenean berriz, nola edo hala amaitu zuen lana.

Izan ere behin baino gehiagotan ibili zen lurrean zezenak harrapatuta.

Vicente Barrera zezen batean bakarrik ikusi zuten bilbotarrek.

Izan ere bere faenan ari zela zezenak airera bota zuen eta buruz behera erori zen.

Zauri larririk gabe libratu zen dena dela.

Taponero izeneko zezen suharrak aireratu zuen hain zuzen.

Irailaren 23an, Augusto Perogordo (Montoya) ganaduzalearen zezenkoak plazaratuta, Manuel eta Jose Mejías Bienvenida anaiek toreatu zuten Bilbon.