XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Anton - Igesi a be.

Maixua - Eta Txomin?

Anton - Txomin Kolaxo? Igesi a be.

Maixu - Eta Anton Papardo?

Anton - Anton? Emen nago.

Maixu - Parkatu. Zu ez, beste Anton. Anton Txitxarro.

Anton - Gaixorik.

Abel - Ez da egia. Neuk ikusi dot, ona netorrela, lagun batzukin ondarrera edo itxas-ondora joaten.

Maixu - Ondo da. Besteak, betikoak, zetan esan ez nun egon leikezan. Gareanok, emen gagozan guztiok, ia aurten ikasitakoaren zerbait gogoratzen dogun. Aitor, zutik.

Aitor - Ni? E... burukomiña euki dot eta ez dot etxean ezer ikasi.

Maixu - Zer ez dozu eukiten zuk, zer ez, liburuei ez begiratzeko? Ia buruz, zerbait. Egin kontu: Zure aitak, atzo, sei lebatz, lau Besigu, amar txitxarro eta bost breka ekarri zitula. Zenbat arrain ekarri zitun danetara?... Ia, zenbat? Ez dakizu?

Aitor - Bat be ez.

Maixua - Atara kontuak, burukomiñik artu barik. Nasai.

Aitor - Bat be ez jauna, atzo, eguraldi txarragaz kordarik bota barik etorri ziralako.

Maixu - Emen eskolan gagoz eta ez itxasuan. Ia, zenbatu, kontatu...

Aitor - Neuk dakit ondo bat be ez ebala ekarri, ama apaitarako arraiñen zain egon eta utsik etorri zalako, esne sopak artu eragin eta lotara bialdu genduzalako.

Maixu - Ez estutu. Agerbide bat, ejemplu bat. Kleria artu ta asi esandako zenbakiak pizarran ipinten. Ara:
6 lebatz.
4 besigu.
10 txitxarro.
5 breka...

Sei ta lau?

Aitor - Amar.

Maixu - Amar eta amar?