XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ceure escua zabaldu, ta guztiyoc bendeciñoz betetan gozuz.

Aita guria, ta Abe Mariya ta guero esango dan.

Ondason guztiyen emollia, eta gueure Jauna; ceure escuetatic artu, eta yan biar dogun guztia zuc bedeincatu eguizu, Jesucristo zeure Semiagaitic: Aita eta Semiac, eta Espiritu Santuac guztiyoc bedeincatu gaguiyezala, eta bere gloriaco maira betico eroan gaguiyezala. Amen.

Yan ezquero esquerrac emoteco.

Aitiaren eta Semiaren, eta Espiritu Santuaren icenean. Amén.

Esquerrac, eta alabanzac emoten deutzuguz Jauna, orain ta beti eguin deuscuzuzan mesede guztiyagaitic.

Zu gandic, gueure gañera etorri dan bendeciño ta mesede onegaitic mundu guztiyac alabau zaguizala. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.

Gueure onguin guztiyai, Jauna, pagau eguiezu ceure icen santua gaitic, eta arima fiel guztiyac eroan eguizuz ceu alabetan. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.