XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Bizkai-buru-batzarra'ren erabagija

Autarrki gurenez geure Abendearen antziñako Laterrijaren jatorrizko agintarijak Bizkai'ko Zaindaritzat aukeratu eben Loyola'tarr Iñaki deunaren jayegun urbilean, Arana-Goiri'tarr Sabin'ak sakonkiro berrpiztu leban gogo zarrari dagokijon zintzotasuna erakusteko abagune egokijena beti ixan da.

Urrte onetan tarrtekuak eragitten dautse Euzko-Alderdi Jeltzalia'ren agintarijai iñoiz baño sendotasun geyagoz anitzazko Zaindaritza au atzaldutia, odolez geure anaya ixan zanaren aldez eta ludiko azkenengo alderaño zabaldu daulako euzko-abendaren ixena.

Beraz, ba, Bizkai'ko erri osuaren abotsa entzunik, B.-B.-B.'onek erabagitten dau: 1) Berriztauten dau erri onen ixenean, Bizkai'ko Batzarr Nagusijak egin eben autarrkijan Loyola'tarr Iñaki deuna Euzko-Laterri onen Zaindari auturik.

2) Ondo etorrijak bediz geure erri onetara Catalunya eta Galiza'ko bidaldubak, geurekin anattasunez eta gogoz ospatu gura dabelako jai au, eta aberri bakotxaren eskubidiak eta azkatasuna lorrtuteko gurari berezijaz datoselako.

3) Urteroko eskarija berriztauten dabe geure Alderdikidiai, arren, eskaturik Iñaki deunaren egunean apaindu dagijezala txeigo ta leyuak euzko-ikurriñaz.

4) Zaindari Deun onen omenezko jai gurenak eralduten ain zintzoro leyatu dan Euzko-Gastedija'ri zorijonak egin eta euzko-errijaren eskakixun bidezkuai erantzun dautsen erri-ordezkarijai be bai, eskakixun onek, ba, zuzutza ta egijaren alde legez eta gixatasunaren azkatasunik donienak babestuten dauzala.