XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Seiramarkaro-Igandia

Sarrkuna (43'g. Er.).

Jagi, jaun ori; zegattik ago lotan? jagi, ta ezkagixak betiko ezetsi.

¿Zegattik ostenduten dok ire arrpegija, gure lorraldijaz aztuta? Auzpez gatzaz lurr-gane.

Jagi, Jaun ori: lagundu ta gaizkatu gaikezak.

Urtzi jaun: geure belarriz entzun dogu; geure gurasuak eralgi dauskube.

Aintza... Jagi, jaun ori....

Otoya.

Geure egipenakaz uste ezkarala dakutzun Jaungoiko ori: atzerrijen Irakasliak kalte orotatik jabon gaikezala egixu.

Amaibako egunetan zeu ta Goteuna'rekin bakaldun bixi dan zeure Seme Josu-Kisto gure Jauna dala bide.

Idazkija.

Paul Beldu deunak korinttotarrai egindako Idazkiko irakurrgaya (2, II ta 12).

Anayok: Zubek zurrak ixanik, gangarrak oldez jasaten dozubez.

Iñok azpiratu, iruntsi, ebatsi, antustez andurreriz erabilli, edo arrpegijan joten ba-zauze, jasaten bai'dautsazube.

Lotsaz diñot: orretan, biarrba, aulak ixan gara-ta.

Ostantzian, barriz, edozetzaz iñor illarraintzekotan, neu be illarraindu natteke.

Gangarr-zurriz mintxo naz, gero.

¿Ebertarrak dirala? Ni, be, bai,¿Ixarreldarrak dirala? Ni, be, bai.

¿Abarran'en jatorrikauk dirala? Ni, be, bai.

¿Kisto'ren ordezkarijak dirala? Ariago ni, buru-ariñak letz itz-egittekotan: neke askotan ixanago, berein espetxetan egonago, ukaldika ziatubago, erijuak zematubago.

Judarrakandik bostetan arrtu dodaz berrogei zigorrkada baño bat gitxijago.

Irutan makilatu ta bein arrikatu nabe.

Iru ontzi-ondapen jazo yataz, ta bein gabeun osuan itxaso zabalian egon be; sarri askotan bide-egin eta galurren egon naz: galurren ibayetan, galurren lapurr-aldetik, galurren errittarr-aldetik, galurren atzerrittarr-aldetik, galurren urijetan, galurren basuan, galurren itxasuan, galurren guzurr-anayenian; nekatu ta laztuta, lo barik sarritxu, gose ta egarri, baraurik askotan, otz eta billozik; eta gustijotzaz landara, orra, egunoroko nire ausijabarra, batzarr gustijetzaz dodan ardurea.

¿Nor gexotu dua, neu be gexotu barik?¿Nor gaizpideratu, ni suminduten enazala? Illarraindu biarr ixanezkero, neure makaltasunaz illarrainduko naz.

Josu-Kisto gure Jaunaren Attea dan Urtzi'k beti onetsi beike, bai-daki guzurrik eztiñodana.

Damasko'n Areta bakaldunaren ordezko jaurrlarijak jaboliak ipiñita leukazan, ni atxillotuteko; eta otzara-barru leyotik ormaz-bera eratsi nindubelarik, aren eskutik iges-egin leudan.

Egoki ixan ez-arren, illarraindu biarr-ta, Jaunak erakutsi ta agerrturikoetara joko dot.

Josu-Kisto'gan ezagun dot orain amalau urte irugarren ortziraño jaso ixan zan gixona.

Soñez ala soingabe jazo zan Jaungoikua'k daki, nik ez Bai-dakit, orrattiño, alako gixonak soñez ala soingabe, Jaungoikua'k daki, nik ez donokira jaso ixaki, gixonek ezin esan alako itzak entzun leuzala.

Alako gixonaz, bai, illarrainduko naz; nitzaz ez, ostera, neure aultasunaz ixan ezik.

Illarrainduko ba'nintxake, be, eleuket erokeririk jaukiko, egija lesakedalako; eztot nai, barriz, nigan ikusi edo nitzaz entzun daun baño ariagotzat iñok etsi enaiken.

Eta ainbesteko agerrkariz arrotu enadikentzat, eztena daruat aragijan, txerrenak ni astinduteko bidalduriko eztena.

Irutan eskatu dautsat Jaunari alakua nigandik alde-eragitteko, baña, onan erantzun daust: Naiko dok nire eskarra, goi-indarra makalaldijan ondoen agiri da-ta.

Orrezkero, neure makaltasunaz illarrainduko naz, ta pozik illarraindu be, Kisto'ren indarra neugan dagokentzat.

Malagunia.

(82'g. Er.).

Bekije atzerrijak Urtzi dala ire ixena, ta lurrbira osuan eu azala Goyena.

I. Zurrunbillua letz mazkildu egixak, ene Urtzi orrek, edo ta axiak geuna letxe.

Luzakija.

(59'g. Er.).

Gure lurraldia irabijau ta eten egin dok, jaun orrek.

I. Osatu bere etenak, koloka dago-ta I. Uztallari-jakandik igesi buakez, ire autetsijak gaizkatu daikezantzat.

Goizparrkija.

Luka deunaren arauzko Goizparr-jarraikuna (8, 4-15).

Aldi aretan: Lagunabarrik asko batu, ta urijetatikuak Josu'gana etorri ziralarik, alegiz jardun leban, onetara: Ara, erellia bere azija eretten urten zan.

Eta erettian, azija bidonduan jausi zan; eta bidaztijak ostikopetu, ta egu-txorijak jan egin leben.

Eta azija atxetara jausi zan; eta erne zalarik, igarrtu egin zan, ezkotasunik ezagattik.

Eta azija sasittarrtetan jausi zan; eta sasijak batez erne ziralarik, irato egin leben azi-bedarra.

Eta azija lurr apatzan jausi zan; eta erne zalarik, garija ekarri leban, batetik eun.

Alegija esandakuan, barriz, onan oyu-egin leban: Entzuteko belarridunak entzun bentzuke.

Bere ikasliak, ostera, alegijaren esangurea zein zan ittauntzen leutsaen.

Eta berak: Zubei bai-dagokixube Urtzi-alerrijazko egi ixillak jakittia: bestiai ez, alegittan baño, ikusten dabelarik eztakuskientzat, eta entzuten dabelarik, eztantzukientzat.

Auxe dozube, ba, ipuñaren esangurea: Azija Jaungua'ren itza dozube.

Bidondokuak entzun, bai, egitten dabe, baña, bertatik goteungia datorrkije, ta euren bijotzetatik itza eruan egitten dau: ziñetsirik jaregin eztattezantzat.

Atxetakuak itza entzun eta pozez arrtzen dabe, baña zusterrik egin ez; aldirako ziñetsi-arren, ziltzaldijan atzeraka joten dabe.

Sasittarrtekuak, be, entzuten dabe, baña, ardurakerijak eta aberaskijak eta biztaldi-atsegiñak dirala-ta, bai-duaz; eta irato egitten dira, ta garirik eztakarre.

Lurr apatzetakuak, barriz, bijotz zintzo ta zuzenaz entzuten dabe itza; bata, jabon eta galburubak ekarri, be, egonarri.

Opakundia.

(16'. Er.).

Eure bidiari lotu nire oñak, labandu eztattezantzat; adi agokit, eta entzun nire itzak; eure errukijaren aundija erakuskek, eugaz uste diranak jaregitten dozakan Jaun orrek.

Otoi ixilla.

Jauna: zeuri deskeintzugun opari onek beti bizkorrtu ta jabongo al gauz.

Amaibako....

Jaunarrtzakua.

(42'g. Er.).

Jaungua'ren opamaira elduko naz; ni gaste au poztu egitten naun Urtzi'gana.

Jaunarrtzostekua.

Arren-dagitzugu, algustidun Jaungoiko orri: zure ikurrtonokaz alikatuten gozuzanok, zeure otsein zintzuai dagokijenetz bixi gattezala egixu, arren.

Amaibako....

Atarrizbarrna.