XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Orduan datoz su-lezako diabru gaiztuak lurra jo biarr daben etxe aren giltzakaz jaubetuteko, iñondiko jauspidiak arimiari ipiñita.

Austin andijaren eretxijan ezta ilten iñorr be, orrdu aretan diabru arrigarrija ikusi barik.

Martin Tours'ko Gotzain deunari agerrtu jakon izugarri; baña santuak kurutziagaz jaurrtin eban andik, zirautzola: ¿zetan atorr ona, pizti zikiñ ori? zerr arrtu eztaukok nigan.

Andres Abelino deunari amar mille diabru etorri ei-jakozan amorruz beterik eriotz aldijan, ta eurok emoutzien guduka gogorraz, aulduta ei-eguan, negarr baten, ikaraz darr-darr, arrpegia baltzituta.

Bere errukiz negarrez egozan beste errlejiosuak be.

Alango baten amaitu zan burrukaldi ori, ta bake gozuan lotu zan Ama Birjiñaren irudi bateri tinko begira; eskerrak emoteko lez makurrtu eban burua, ta il zan gozatsu-gozatsu.

Iltamuko larritasunetan ondo urrtengo gara geu be Andra Marija geure aldez dogula.