XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

¡Nor esango eban Judasen enda ta ondorena ain ugaria izango zanik!.

Gizonaren Semea arerioen eskuetan isten dabena errukarria benetan da.

¿Ezetedira gure arteko Judaskumak Judas bera baiño zoritxarreko ta errukarriagoak?.

¿Ikusi eteeban Judasek Fariseoen atzean deabrua?.

¿Baeteekian, Fariseoen eskuetan Jesus itxita, deabruaren eskuetan itxiko ebanik?.

Judasen endako ta ondorengo pekatariak badakie euren biotzetan nor bizi dan; badakie altara santura ioanda gure Jauna artuten dabenean, gizonagaz barik deabruagaz topez egiten dabela Jesusek euren biotzean.

Oba eban gizon orrek iaio ezpalitz.

Eta Judaskuma onen gurasoak oba eban bularra agortu ta antzutu balitzakio seinzaroan maiterik iñutu ebazanean.