XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Etxevarria`tik
Illeko gora-berak: Saratzuko Domingo Arregui il da 61 urtekin.

Baita il da Aulestiarte`ko Maria Unamunzaga 94 urtekin, 10 urte ogetik jagi barik eginda.

Mondragon`en bertako Mª Jose Leon`egaz ezkondu da bertan biziteko Antxiko Jose Mª Armaolea.

Arronan bertako Iziar Arakistain`egaz ezkondu da Basabe`ko Jose Luis Arrieta ta Markiñen biziko dira.

Ego-ameriketatik etorrita egun batzuk emen egin ditu Aita Sabin Solozabal Pasionisteak.

Ipar-ameriketan 4 urte eginda artzaiñ etorri da Aldazko Jose Mª Bristain.

Basabe`ko Pedro Mari Zaragozara joan da pelotan egitera.

Florida`ko frontoi banetara joan dira Errota-barriko Patxi ta Beide`ko Jose Manuel.

Altzola-zarreko Domingo bere fameliaz Korru`ko etxe barrietara joan da bizitera.

DOMUND egunean Eleizan, 5.050 pta batu ziran.

Beide`ko Pedro Olaldek jubilaziñoa artu dau.

Datorren barixakuan, illuntziko 8`retan Kontseju zarrean, batzarra izango da Ajentziakoak ipiñita, aurtengo neguan fruta-landarak nai dituenentzako.