XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

IDAZTE ARAUAK

Goi-kakotx bikoitza: alemaneraz asierakoak beean eta bukaerakoak goyen jartzen ditude eta Gampauml;nsefusschen esaten diode.

Obe kakotx-bikoteak esatea.

Egin dezagun gaztelaniz onako errezkada esaten dala: Han comido sopa, cocido, meriuza, chuletas, arroz con leche, y para remate, manzanas y peras.

Orko bee-kakotxak eludeke berdiñak izan bearr: azkenekoan doñua goratu egin bear baita; Altube'k doñu-goratze ori adierazteko' kakotxa goyen jartzea obe zala zion, eta arrazoizkoa iduritzen zait: ... arroz con leche, y para remate' manzanas y peras.

Askoz egokiago da: kakotxa beean' doñua beera; kakotxa goyan' doñua beera.

Zenbatgarrena adieraztekoan: Zenbakarrena adierazteko: 1OO'gna, 9'gna. 1980'go: larogeigo ezta esaten; larogeigarreneko esan oi da; agian 1980'gko. urtarrillak 26 ditu gaur: gaur urtarrillaren 26'gna da.

Urtarrillak 26 eta orrelakoen ondorioa ikusia degu: Biar, astelenak 7 eta orrelako astakeriak.

Galde-ikurra.

Batzutan galde-ikurraz asi eta asperen-ikurraz bukatu bearra gertatzen da:

¿Ze esaten ari aiz, txatxu ori!

Alderantziz ere gerta liteke.

Gaiñera' galdera non asten dan ezagutaraztea askotan komeni da.

Elkar-ikurra: altzartze-ikurra obe.

a), c) eta d) onelatsu bateratu ditezke:

Lokarria esateke uzten danean' marratxo baten bidez adierazten degu palta dan lokarri ori.

Aditzari atzizki antzera lotzen zaion -TA ori eta, ta berbera da, joskera aldatzen danean; orrelakoetan BAITA edo EZPAITA erabiltzea obe:

Eztaki, eta eztu erantzun; trenak iges egin dio, ta berandu etorri da; Au nere Gorputza da, ta artu ta jan zazu; Eztu erantzun, ezpaitaki; berandu etorri da, trenak iges egin baitio; trenak iges egin dio, berandu etorri baita; arizazu (te) jan, au nere Gorputza baita.

Azkeneko onen ordez da-ta esatea Bereziartua'tar Lorentzo gotzai jaunaren erabakia izan zan.

Nekatutako mutilla: mutil nekatua obe; gosetutako gaztea: gazte gosea obe.

Nere aita zana euskaltzain batzuekin Lapurdi'ko erriren batean: mutil koskor bat ogi aundi batzuekin; norbaitek galde:

-¿Ogi guzti ori yan bear duka?

Eta mutikoak erantzun:

-Enaiz gose.

Orduan Aita Olabide'k:

¡Bai ederki esana!

Guk goserik eztaukat edo orrelakoren bat esango genuke: No tengo hambre.

Izan ere' zaartu da esatea ta orain zaarra da esatea gauza bera da; gosetu naiz esatea eta gose naiz esatea ere gauza bera dira.

7'gna.

Ederki.

Baña onek 10'garrenean ere berdin jokatzea eskatzen du: b) eraz: euskaldun guztiek, beren aurrekoeri ikasitako euskera baño obea asmatu dudela uste duden sasi-jakitunen batzu ez izanik' EZTA, EZTU, eztakit, enaiz, enintzan, ezpaitaki, enuke, etzukean eta abarr esaten ditude.

Eta idazkera ona' irakurtzean kezkarik gabe itzak ongi ebakirazten duana.