XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ZAURIK.

Aundiñak eskutan sortzen tzien.

Negun aizkoran ein bampecirc; baldin bazion bat, aizkoran asitakon eskuk aragi bizin jarri oi zien.

Eskuko babak izaten tzien ikazkiñen etsairik aundiñak.

Kallok gôrtu arten aizkorea mintsue zan.

Tokaitzen tzan esku mindutati aizkorek iges eitea re.

Nekea bakarrik etzon ikazkintzek, sufrimentue re bai.

Bazkaltzea etxaola jun bear da ikusta gare gizona eskuti aizkorea soltau eziñda.

Nunbait zaurik esku junturak gôrtu ta kirtena eskuai pegau ta eziñ aizkorea soltau iñola ta esku barruk dana aragi biziñ.

Bizkarren ampecirc; zauri galantak sortzen tzien.

Aston eo auntzen eamaten tzan egurre txondar zu loa ta lan au oso aztune zan.

Bizkarren kalloik etxeukenai astok bizkar-burue erabat odoltzen tzion da alare lana eziñ utzi ta zaurin gañen beiz ampecirc; astoa kargauta artu bear.

Gue attek esan oi zon amaika aldiz, praka zampacirc;r batzukiñ estali bizkarra aston ikutue biuntzeko ta ala re sorbaldea zauritu ta zauriñ arrak einda ezautu zola gizona.

GAIXOK.

Bakarren batek ankan bat ebai eo norbeit arbolati eroitzen bazan etzikon ezer ordaintzen.

Asto gañen bialtzen tzan etxea gizajoa.

Askotan bakar bakarrik jun bear geñea, nausie etzan estenditzen launtzeko motil bat ematea re.

OPORRAK.

Egualdi txarra zionen etzion lanik eiteik.

Eune etxaolan pasaitzen tzan.

Opor eune etzan kobraitzen.

TRONTZEA.

Trontzea egurre mozteko aizkorea baño askoz egokigoa da.

Gue ikazkiñek etzekien trontzea zorrozten da langillek autseinda geaitzen tzien.

Orreatio aizkoraz errezagoa zan lana.

Ikazkiñen arten sarri izaten tzien burrukak, au ori eo bestea zala ta.

Diru arazoz ordea etzeon sesio aundik.

Ikazkintzan lana ondo partitzen tzan, irampacirc;zik ampecirc; danantzat berdinxamarrak izaten tzien.

Ze partitu gutxi zion.