XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Esaerak: Sermoia bota (errita egin) / Eune (eguna) bota (eguna igaro) / Bere teillatura arrie bota (bere kalterako) / Utsea (utsera) bota / Utseen urrengo (utsaren urrengo) bota / Aurpegira bota (aurrez aurre esan) / Amue bota (zirikazi)

BRINKO.

Brinkoka, brinko-txikika, trikitiin (trikitian), salto ta brinko

DAL-DAL.

(Ikara) Erabilkera: daldara, daldaraz dal-dalka, otz-daldara, otzak dal-dal, daldaralarri, gorputze daldaraz

DANTZA.

Erabilkera: dantzan, dantzaa (dantzara), dantzaldi, dantzalaun (dantzalagun), dantzagure, dantzamiñez, dantzagose, dantzari, dantzaleku, dantza-suelto, dantza-lotu, ezpata-dantza, kapela-dantza, dantza-soka ta abar.

Esaerak: Ankak dantzatu (bixkor ibilli) / Besook (besoak) dantzatu (lanean ugaldu) / Baztarrak dantzatu (nagikeriak kendu)

DARDARA(REA.

(Ikara) Erabilkera: dardaratze, dardaraz, dardaraka, dardari, dardaran, dardaizo, dardarati, dardara-larrie, dardarazi, ortz-dardara, belaunetako dardarea, besook (besoak) dardaraz, bildurrez dardaran

DEAAR(RRA.

(Deadar) Dearka, deear-otsa, deaar ein (egin), ots ein (egin), oska jardun, deaarrik ein (egin) ez

DOMINIXTIKU(E.

(Utsin egin) Doministikuz, doministikuka, doministiku ein (egin), doministiku-otsa

EBALI.

(Erabili) Erabilkera: ebaltze (erabiltze), ebalera (erabilkera), ebalkera (erabilkera), ebalkor (erabilkor), ebalaldi (erabillaldi), ebaliazi (erabillerazi), ebalierain (erabillerazi), ebali errex, ebalgaitz (erabilgaitz), eskutik ebali, oiñetakook (oiñetakoak) ebali, aldeen ebali

EGARRI(E.

Erabilkera: egarritze, egarrittu, egarriik (egarriak), egarriz, egarbera, egarrialdi

Esaerak: Egarriz itotzen / Egarriz itto bearreen (aoa legortzean) / Egarriin-egarrik (neurriz gain edatean) / Diru-egarrie (zalekeria) / Bizi-egarrie (bizi-poza) / Ein ezaan egarrie (egin ezaren damua)

EINKAI(EK.

(Gorputzaren bearrak) Kakagure, kakaiñeen, kakajario, kakalarri, kaka-bera, beerakoa, kaka-usai, txixa (pixe), txixaitten (pixegiñean), txixa-zarraztara bota, txixagure, txixa-usai

Esaerak: Kakazarra! (gogokoa ez dan zerbaiteri) / Kaka balio ez-ta... (norbait utsera botzeko) / Kaka iretzat! (erantzun petrala)

ELDU.

(Eskuz eldu) Erabilkera: eltze, eltzeko, eltzekoon (eltzerakoan), eltzekotan (eltzerakotan), eltzea (eltzera), ez elduko bai elduko, besondotik elduta, illeetatik eldu, itzetik eldu, eldugarri, eldualdi, elduleku, eldu eziñeko, eldu ezinda, eldu nai ez-ta

ENTZUN.

(Guk geienbat aittu itza erabiltzen degu) Erabilkera: entzute, entzuteko, entzutekotan, entzuera, entzungarri, entzukizun, entzumen, mezea entzun, sermoia entzun, otsa aittu, aitzekotan, ez-aittu, ta abar.

ERAIN.

(Eragin, mugitu) Erabilkera: eraitte (eragite), eraiñaldi (eragiñaldi), erainkor (eraginkor), eraiñera (eragiñera), beso-erainka (beso-eraginka), eraiñerazi (eragiñerazi), ikara erain, albora erain, near erain (negar eragin), barre erain, lo erain

ERAN.

(Edan) Erabilkera: erate (edate), erateko, eratekotan, eranaz (edanaz), eranak, erateek (edateak), eraten, eranerazi, eranaldi, eranberri, eranzar, erale, eranai eman (eranari eman), eranak menderatu, eran-antsie, xurru-xurru eran, zurru ta purru eran, zanga-zanga eran, txurrut, irentxi, klink!

ERANTZI.

Erabilkera: erantzute, erantzuera, erantzunkizun, erantzumen, erantzupide, erantzunerazi, erantzune, erantzunik eza, oker erantzun, erantzun ona, mendiik (mendiak) erantzun (oiartzuna)

Esaera: Azkar eta gaizki erantzun (lotsagabeak)

ERIOTZ(A.

Erabilkera: eriotzea (eriotzera), eriotzeko, eriotzetik, eriotzeaiño,(eriotzeraiño), eriotza etorri, eriotzak eraman, eriotza eman, eriotz-ziorrra (zigorra), il, iltze, eriotzurrena