XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

TARI.

Agintari, eiztari, ibiltari, errotari, errementari, pelotari, kantari

TARTE.

Ezpaintarte, beaztarte, begitarte, jendetarte, menditarte

TASUN.

Edertasun, maitasun, urritasun, gaztetasun, aunditasun, bakartasun

TATIK.

(Pluralean) Etxeetatik, bideetatik, illeetatik, begitatik (begietatik), ezpaiñetatik, Ameriketatik

TAZ.

Nitaz, zutaz, gutaz, aietaz, dirutaz, jatekotaz, edaritzaz

TE.

Jakite, ikuste, eitte (egite), esate, edurte, aizete, asete

TEA.

Edurtea, gosetea, asetea, aizetea, gerratea, egurretea

TEAR.

(Duda-mudan) Erostear, ixiltzear, esatear, etortzear, kantatzear

TEGI.

Saardotegi (sagardotegi), oillategi, artegi (arditegi), egurtegi

TEKO.

Jateko, ikusteko, ibiltzeko, esateko, eoteko (egoteko), gerrateko

TEKOON.

(Tekoan) Jatekoon, ikustekoon, esatekoon, gerratekoon, gosetekoon

TEKOTAN.

Ikustekotan, izatekotan, jutekotan (joaterakoan), ematekotan

TEN.

Jaten, eraten (edaten), ikasten, ikusten, ematen, esaten, jazten

TERA.

Eutera (egutera), saietera, txarretera, besatera, martxantera

TI.

Maasti, saasti (sagasti), lotsati, kezkati, bildurti, goiti, beeti

TIK/DIK.

Etxetik, menditik, elizatik, igaztik, atzetik, azpitik, emendik, andik, gaindik, nundik?

TIKO.

Albotiko (suaren enporra), mutiko, urrutiko, gaiñeatiko (gaiñeratiko)

TILLA.

Maratilla, kutxatilla, erretilla, orkatilla, leiatilla, karretilla

TO.

Gizato, nagito, zurito, zakuto, zato (zaragito)

TOKI.

Jolastoki, urtoki, izoztoki, atseintoki (atsedentoki), batzartoki

TOKI.

(Aurrizkia) Tokitan, tokitaa (tokitara), tokitatik, tokitaino (tokitaraino), tokitandik, tokion, tokitxar, ez-toki

TSU.

Euritsu, dirutsu, bizartsu, arritsu, indartsu, oaintsu (oraintsu)

TT.

Zatittu, aundittu, berrittu, gorittu, biurrittu, aitte, maitte

TTEA.

Ereittea, irittea, konbittea, beargittea (kaltea), langittea

TU.

Leortu, aspertu, oeratu, atxurtu, uxartu, ausnartu, lertu

TUN.

Astun, akastun, eraztun, jatun, iztun, jostun, eratun

TURA.

Erratura, lotura, itxitura, zimurtura, trixtura, juntura

TX.

Lardatx, perkatx, pitotx, baldratx, garratx (garratz)

TXAR.

Gizatxar, aulkitxar, txitatxar, katutxar, bidetxar

TXE.

Ementxe, ortxe, antxe, bertantxe, oaintxe (oraintxe)

TXEK.

Onetxek, orretxek, aretxek, oitxek (oietxek), otxek, aitxek (aiek)

TXO.

Etxatxo, gizontxo, aurtxo, leentxo, geitxo, gutxitxo, melartxo

TZA.

(Ugaritasuna) Dirutza, euritza, lainotza, arritza, askotza

TZA.

(Bizibidez) Argintza, artzantza, morrontza, ezkontza, labrantza

TZAI.

Artzai, itzai, auntzai

TZAKA.

Eltzaka, beltzaka, pultzaka, balantzaka, arrantzaka (astoa)

TZAILLE.

Saltzaille, bitzaille, artzaille, asmatzaille, zorroztzaille

TZAKO.

Amatzako, semetzako, neretzako, zuretzako, danontzako

TZALE.

(Zale) Arrantzale, euskaltzale, abertzale

TZAR.

(Larria) Gizatzar, umetzar, sugatzar, arritzar, basaurdetzar, sutzar

TZARO.

(Aro) Aurtzaro, zartzaro, zurtzaro, alarguntzaro, umetzaro

TZAT.

Ontzat, txartzat, nagitzat, lapurtzat, elizkoitzat, zorotzat

TZAZ.

Egitzaz, angotzaz, kanpotartzaz, donostiartzaz, aberastzaz

TZE.

Agintze, ekartze, azitze, gizentze eukitze (edukitze), jaiotze, iltze, zaartze, urritze, ugaltze

TZEA.

(Tzera) afaltzea (afaltzera), ibiltzea (ibiltzera), ugaltzea (ugaltzera)