XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

IRUDITEGIA

Sukalde bat, baiñan ez, edozein basarrietako sukalde bat, jauregi-zaar eta eder bateko sukalde bat baizik.

Tximini-ederreko su-bajua, narruzko eserlekua duten aulki bat edo beste ta mai sendo bat...

I. Andereñoa

Jaun-andreak...!

EUSKAL-ERRI du bere izena jauregi onek.

Munduko jauregietan zaarrenetako bat, zaarrena ez baldin ba'da.

Baztar-ederrak ditu: mendiak ugari, lur-zabalak ez gutxi, belardiak asko, basoak ez gutxiago ta itxaso-zati eder bat.

Euskal-erria'n zaudete beraz.

Ezagutu ditzagun orain bertako biztanleak.

Aitor agertuko da ikusleen ezker-aldetik.

Zaarra izan arren, gordiña agertzen da oraindik.

Ille-luzea du, ta ardi-narruz jantzia dator, leengo euskaldunak bezela.

Abarkak eta mantarrak ankabietan eta aragi-bizian belaun-buruak.

Aitor degu au: euskaldunen aita...!

Aitor

Aitor naiz, bai...!

Ta euskaldunen aita.

Ta euskaldunen aita-izateak ematen dit pozik aundiena.

Bainan baita kezkarik aundiena ere...!

Noiz-arte izango ote naiz izen orren jabe?

I. Andereñoa...

Euskaldunok naiko degun arte...!

Aitor

Egia diozu, Andereño: euskaldunak naiko dezuten arte...!

Baiñan noiz-arte naiko ote dezute ori euskaldunak...?

Noiz arte...?

Eta Aitor ikusleen eskui-aldetik izkutatuko dan arten, oiartzunak, gero ta urrutiago noiz-arte, noiz-arte erantzungo du iru biderrez.

Araba, Bizkai, Gipuzko, Naparro, Benaparro, Lapurdi ta Zubero agertuko dira, bana-banaka, ikusleen ezker-aldetik.

Ardi-narruzko jantzi ordez, beso-motzeko soineko bat ekarriko dute auek, eta bere eskualdeko ikurra, norberak, bere soiñekoan.

Abarkak eta mantarrak anka-bietan, eta agirian belaun-buruak.

I. Andereño

Araba dezute au...!

Araba

Eta Gazteiz degu arabarrok gure uri-buru.

Mendi batzuek baldin ba'ditugu ere, lauak dira gure lur geienak.

Gaztel-erriakin ditugu gure mugarik zabalenak, eta ortik datorkigu, euskaldun bezela, gure arriskorik aundiena...!

Eta ikusleen eskui-aldetik izkutatuko da Araba, ta ikusleen ezker-aldetik agertuko Bizkai.

I. Andereño

Bizkai dezute au...!

Bizkai

Eta Bilbo degu gure uri-buru.

Ta burni-meatzak ta Ibaizabal'eko lantegi aundiak, ipar-aldera bota digute gure euskera.

Gordeko al'gaitu, ala ere, euskaldun, Gernika'ko gure arbola santuak.