XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

(...) bakarrik esango dogu, garbitasunaren kaltez oben egiteko oitura zantarra beragandu daunak, bere buruari lorrik asko ekarri dautsola.

Ekandu txarr ori iñoz be ez da asetan: emonago ta gosetiago egiten da, eta gogoa zikindduten daun bestean, gorputza be auldu ta makalduten dau.

Onelako oitura gaiztoa dauken askok, bein baño sarriago euren ogasun, ospe, izen on eta osasuna be galdu daroez.

Aragia gogoaren kaltez jagiten da.

(GAL. V, 17) diño deun Paulo bialduak eta berak ezpa'liño be, geuk geronek dakigu, ta augaitik, aragiaren griña gaiztoai jarrki ta aurrka-egiteko, ernai, gertu ta bizkorr egon bearr dogu.

Bere zirikada gaiztoai aurrka egin ezik, garramuraren sua lasterr biztuten da, ta su ori bizkorr itzali (amatau) ezik, ekandu txarra arrtzeko be, aldi laburra naiko izan oi da.