XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

...; abestijak, barre ta zantzuak, artzañok ardijakaz batuten ziranian.

- ¿Zer ixango ete da urrengo naibagia? - ittandu eutsen Jule'k bere lagunai.

Agaton. Echagon otsorik; axeririk bez; idi geiztorik bez; echakiñat bada zek ekarri leizkuzan naibagiak.

Amele. - Olan-da ixan-be.

Illebete igaro-orduko, egin ebazan jausialako eurijak; esan leikian zeruko erreka askoren-atiak zabaldu zirala lurrera urak Jausteko: ixugarrija zan Ibaigarden'en urak eroyan abijadia; arri guztijak-be, uste ixan zan eruango ebazala ur-juanen inddarrak.

Tomas Basarte-kok ikusi eban Ibaigarden'go sokondo baten, uretan egozan zugatz adarretan nastaurik eguala ittota gixon bat.

Beterri'ko erabagillak jaso eben gixon ori, ta ezagutu zanian jakin zan, zala, Manu sokagillia, zaldi-uliak sokak egiteko billatzera baserrijetara juaten zana.

Arik irugarren egunian urijol errimiaguak ziran: Amele'k ezeban nai igaro Ibaigarden arririk-arri, ardijen batzuk urak eruango eutsazan bilddurrez, ta eruan ebazan Achurdin erichon mendira.

Tomas'ek arririk-arri igaro nai ebazan bere ardijak, eta arri baten egieban larrapastadiaz, jausi zan uretara ardi eder bat:....