XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

decasyllabic adj. hamarsilabadun.

decay v.i. usteldu, haratusteldu. v.i. gainbeheratu.

decay n. usteldura, ustelkeria, usteltasun. n. beheraldi, jaitsialdi.

deceased adj. hildako, hil(a).

deceit n azpikeria, iruzurbide, iruzur, iruzurketa, maltzurkeria, atzipe, bihurrikeria.

deceitful n. maltzurkeriazko, iruzurkeriazko, gezurti, gezurzale.

deceitfully adv. maltzurki, atzipez, malmuzki, bihurriki.

deceitfulness n. malmuztasun.

deceive v.t./v.i. engainatu, iruzur egin, iruzurtu, atzipetu, ziria sartu.

deceiver n. iruzurle, iruzurgile.

December n. abendua.

decency n onestasun, zintzotasun, prestutasun, erabidetasun.

decent adj itxurazko, mazal, zintzo.

decently adv. oneski, erabidez.

decentralize v.t. deserdiratu, deszentralizatu

deception n iruzur, iruzurkeria. etsipen

deceptive adj iruzurrezko, iruzurti, faltsu, gezurti, engainagarri.

deceptively adv iruzurrez, etsipenez

decide v t/v i erabaki, zirti-zarta egin.

decided adj erabakitako

decidedly adv. zirt edo zart

deciduous adj. jauskor, erorbera, erorkor

deciduousness n. erorkortasun

decimaladj n hamartar

decimate v t hamarnakotu, hamarkatu, hamarretik bat hil.

decimeter n dezimetro

decipher v t argi egin, tankera eman, tankeratu, igerri

decision n. erabaki, erabakikuntza n epai

decisive adj erabakikor, erabakitzaile, erabateko zirt edo zarteko

decisively adv. erabakiz. zirt edo zart, zirti-zarta

decisiveness n. erabakikortasun.

deck n ontzigain.

declarable adj aitorbidezko

declaration n aitor, aitorpen, aitormen, aitorkizun, azalpen, adierazpen, aldarrikapen n ageri

declarative adj azalbidezko, agerbidezko

declare v t/v i. aitortu. azaldu. erakutsi, ageri, agertu

declarer n azaltzaile

declension n (gram ) deklinabide, deklinazio.

declinable adj deklinagarri

decline v t./v.i. ukatu, uko egin v t /v i gainbeheratu v t v i (gram.) deklinatu. v i gaizkoatu

decline n gainbeheraldi, gainbeheraketa n ahuldura. makaldura, beherakada, eroraldi n. ekonomi-beheraldi.

decompose v.i./v.t. usteldu, kirastu.

decomposition n. usteldura.

decontaminate v.t desizurritu, deskirastu, deskutsatu

decontamination n. deskutsadura.

decorate v t. apaindu, dotoretu, edertu politu. v.t. kondekoratu.

decoration n. apaindura, apainketa, ederketa; apaingarri n. kondekorapen paparreko

decorative adj. apaingarri edergarri

decorator n. edertzaile, dotoretzaile, apaintzaile

decorous adj. apaingarri, edergarri.

decorum n lotsa, erabide, eratasun.

decoy n erakargailu

decreasable adj. gutigarri

decrease v i /v.t beheratu. jaitsi. gutitu, eskastu, txikitu, murriztu. urritu.

decrease n gutiketa, urripen, beherapen

decreasing; adj. gutikor. urritzaile. beherakor. n. urridura

decree v t dekretu.

decree n. manu, aginduagiri

decrepit adj zaharko, zaharkote

decrepitude n. zaharreri

decry v.t. gaitzetsi.

dedicate v.t. dedikatu v t (oneself) saiatu, ahalegindu

dedicated adj saiatu(a) adj dedikatu(a)

dedication n dedikapen eskaintza n salapen

deduce v t ondoretu, eratorri atera

deduct v t deskontatu, kendu

deductible adj kengarri

deduction n aterakizun, eratorpen. ondoriokunde n kenkari, kenketa

deductive adj ondorezko

deed n egintza, egite n jabetza-titulu, jabego-agiri

deem v.t. gogartu, pentsatu, uste izan, uste ukan

deep n. itsasondo, itsaspe adj sakon hondodun, barne, barnekor, barreneko

deepen v.t./v.i. barrendu, sakondu, barnetu

deepening n sakonketa

deeply adv sakonki, barrenki, barneki

deepness n sakontasun

deep-sea diver n itsaspekari, urpekari

deer n (zool) orein, orkatz, basahuntz

deerskin n oreinlarru

deface v t itsusitu, itsustu. ezaindu

defamation n famakenketa, gaizkiesate, izenkenketa

defamatory adj izenlohigarri, desizenezko, laidotzaile

defame v t gaizki esan, gaitz esan fama kendu, laidoztatu, izengabetu

defamed adj izentxarreko