XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

ripen v t/v i zoritu, sasoindu, heldu, umatu.

ripeness n zoritasun, heldutasun, umotasun.

ripening n heldura, umodura. adj. umogarri, umokor .

ripper n gantzateratzaile, tripajale.

ripple v i /v.t. izurkatu, uhindu.

ripplen uhinkada, uhindura.

ripply adj. uhintsu.

rise v i goratu, gorendu, igan, jaiki, altxatu To rise from the dead. Berbiztu v i biztu

rise n gorakada, gorakaldi, igoera. n. bizkargune muino

risen adj biztuberri, jaikigarri

rising tide n gorakaldi.

risk v t arriskatu, menturatu.

risk n galbide, galzori, arrisku.

riskily adv erorgarriki

riskiness n arriskugarritasun .

risky adj. arriskutsu, arriskugarri. galbidetsu, galbidezko.

risque adj. laban, lizun.

rite n. errito. Last rites. Elizakoak.

ritual n. errito.

ritualist n. erritozale.

rival v t. lehiakatu.

rival n lehiakide. desfiatzaile. adj lehiagarri

rivalry n lehiakidetasun, elkarlehia, elkarlehiaketa, desafio

river n ibai, uhaitz. adj ibaiko

riverbank n ibaiondo, ibar

riverbed n ibaibide, ibaiondo. errekabide, uharka

riverboat n ibaiontzi

riverlet n errekatxo, latsa

riverside n ibaiertz. errekondo. errekalde.

rivulet n. latsa.

road n bide, autobide, zidor; bida- .

roam v i v t noragabetu, bestetaratu

roar v i orrokatu, orroe egin

roar n. marru, orroe. marruma

roast v.t v i. erre.

roasted adj erreta

rob v t. v i lapurtu. lapurretan egin. ebatsi.

robber n. lapur, ebasle, bidelapur.

robbery n lapurkeria, bidelapurkeria. lapurreta, ohoinkeria. Armed robbery. Atraku.

robe n. etxejantzi.

robin n (zool.) txantxangorri. papargorri

robust adj. sendo, indartsu, sotil, gotor, mardul, guri. To be robust. Marduldu.

robustness n. mardultasun, sendotasun

rock v.i/v.t kulunkatu, kulunkarazi, kordokatu, sehaskatu.

rock n haitz, haitzeta, harri, harkaitz. Pile of rocks. Harrimeta. Harripilo.

rocker n. kulunkari, kulunkaulki, kulunkatzaile

rocket n. suziri, txapligu, bolandera

rocking chair n. kulunkaulki.

rock-'n'roll n (mus.) rock

rock quarry n. harrobi.

rockrose n (bot.) berroja, berrondo, txara.

rock salt n gatzarri.

rocky adj. harritsu, malkortsu, harriantzeko.

rococo n. adj. errokoko.

rod n haga, berga.

rode pret of ride.

rodent n/adj. (zool.) karraskari, hortzikari

rogue n. gizatxar, alproja.

roguery n. gizatxarkeria.

roguish adj. mokoti, pikaro.

roguishly adv. pikaroki.

role n. rol antzerkiko papera.

roll v.i./v.t. gurpildu. v.i. (over, about) ihauskatu, ihalozkatu. v.i/v.t (up). kurubilkatu .

roll n. tutu, hodi. n. opil. n. zerrenda, zentsu errolda.

rollable adj. biribilgarri, iraulkor.

roller n. zanpagailu.

Roman n., adj. erromatar, erromar.

romance n. erromantze. n. amodio, maitaldi. adj. (cap.) latinetiko. Romance languages. Latinetiko hizkuntzak.

Romanesque adj. (arch.) erromaniko.

romantic adj. erromantiku. adj. samurbera.

romanticism n. erromantizismo.

Rome n (geog.) Erroma

roof n teilatu. etxegain: sabai, sapai: estaki

roofer n teilaezarle teilaberritzaile

rook n. dorre.

room n gela; areto.

roommate n. gelalagun, gelakide, bizikide .

roomy adj zabal, lekudun, lekutsu.

root v t/v.i. itsatsi. industu. v.i. sustraitu, errotu.

root n erreboil, sustrai. erro.

rootless adj. errogabe. sustraigabe.

rootlet n. (bot.) buztan, errokimu, zain.

rooty adj. erreboiltsu.

rope n. lokarri, soka, kordel.

rosary n. (eccl.) arrosario.

rose n. (bot.) arrosa. n. haizarrosa. adj. zurigorri, larrosantzeko, larrosazko.

rose n. adj. gorri, ardogorriska.

rosebud n. (bot.) lorakuzku. muskil. rosebush n. (bot.) larrosadi.

rosin n. kolofon-erretxin.

rosiness n. gorridura.

rosy adj. arrosaire. arrosantzeko. gorriska.

rot v.i. v.t. usteldu. kirastu.

rot n. ustelketa.

rotary adj. itzulkari

rotatable adj. jiragarri.

rotate v.t. v.i. biratu, jirabiratu, itzulikatu, itzulingurukatu.