XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ama batena bere onerazpentzuen biyotza ez dabelaco bildurtu ta icaratzen, icharopendu baño, Mariya euren jaola ta laguntzalla altzua ta euren areriyo guztien amorrotic ascatu ta locabetuten dauzana, dan ezquero; baña da guztiz arrigarri ta bildurgarriya fediaren areriyuen contra: Berac banatu, laurendu ta birrindu ebazan munduco erejiya mueta guztiyac: Berac eracutzi eban bere miragarrizco al-au, maitetasun tolezdunaren contra: Berac azquenez, obitu ebazan lotzagarrizco oxin bagaco zacontza baten cristiñauen areriyuac.

Gogoratu daigun puzca baten, ta escatu, jaritzi gura dogun graziya.

Guero 16 garren orriyan dagozan erregu Abe Mariyac.

EJEMPLUA.

Bein baten salatu eben escola iracazla bat bere gaiztaqueriya andiyacgaitic, ta eripetu edo condenau eben ausiepallac betico presontegui batera.