XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gogartu daigun puzca baten, ta escatu jaritzi gura dogun graziya.

Guero 16 garren orriyan dagozan erregu ta Abe Mariyac.

EJEMPLUA.

MARIYAREN MAITIAC.

San Estanislao Coscacoac ez eban bein bere berba eguin Mariyari eutzan maitetasunaren ganian, bere entzulai adierazo bagaric, bere biyotzian eucan Mariyaganaco maitetasunaren sua.

Berac asmetan ebazan Mariyaren ondran izen barriyac; zerbait eguiten azi baño lenago, escatzen eutzan bere dontzotasuna; zuzenduten eutzazan bere erreguac beragaz aurrez-aur balego leguez: maite eban bera ama leguez, ta zirudiyan zerutic jatzirico aingueru bat, iragarteco bere maitetasuna.

Herman zorionecuae ainbestian maite eban Mariya eze, eguiten eban aleguiña izateco bere antzecoa gauza guztietan San Felipe Neric emoten eutzan Mariyari atseguin maitiaren izena.

San Bernadoc biyotzen imana.