XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Demporaric onena da gossian gossecua; eta alan gabian oera zuazanian ondo izango da Iracurtia astiro, puntu bacochian cerbait gueldituta, liburuchu onetan illaren egun bacocheraco dagozan consejuetatic bat, baitabere iracurri ciñaique gossian, orduan astiya badaucazu.

Guero asico zara pensetan puntu bacocharen berben ganian, ondo aztertu eta gogoratuten dozuzala an sartuta dagozan eguiya ta iracatsiyac, eguiten dozula aleguina ondo incau eta sartuteco ceure goguan, eta ezagututeco euren baliyo andiya.

Icusi eguizu guero ordurartian vici izan ete zarian meditetan zagozan eguiya edo iracatsiyac aguinduten daben moduan.

Beguiratu eguizu arduraz euretan utsic eguiten ete dozun, eta cegaitic: eguizu aleguiña, ezagututeco ondo zure pecatuen sustraiya, aterateco.

Erabilliric onelan ceure buruan eguiya onec, berez etorrico da borondatia, erabagui ta propositu onac eguitera; eta onetaraco da meditaciñua.