XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

¡Neure Jesus maitia! niganaco amodijuaren amodijos emon cenduban bicitzia curutze baten; bada neuc bere ill gura dot, zuganaco amodijuaren amodijos....

Emen naucazu, Jauna, ceure oñetan; eguizu nigaz nai dozuna....

Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

Eldu da, Jauna; nire eriotzaco ordua.

Ill ciñian zu, Jesus laztana, nigaitic curutze baten; ill nadi bada ni bere, zuri atseguin emotiarren....