XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

¡Ayen eliku latza! ¡Gogo-aurrerantzeko lleba ta garra zeñen azkarr zuten.

¡Zeñen gogorr, giriñak ezteko, ayen burruka!... Zeñen uts ta arrtez Yainkoaganontz euki zuten asmoa! Egunez lanean, eta gabez otoi luzetan ziarduten, lan-arrtean bertan gogo-otoirik iñoiz ere uzteke.

3. Aldi osoa onaurkiz zerabilten; Goikoagana yotzeko, asti oro laburrak zeritzazkieten.

Soña azteko bearra ere, sokun-ezti yoritsuagatik atzendu oi zuten.

Ogasun, aundikigo, dedu, aizkide ta aide oro asagotzen zituzten: lurrekotarik ezer ez zuten euki nai; bizitzarako bearr dana ere ozta arrtzen zuten; soinsorozkuna, bearr zanean ere, gogait zitzayen.

Lurreko ogasunez landerrak ziran; baña barrnetik eskarrez eta zindotasunez aberatsak.

Azaletik nogarroñak ziran; baña barrnetik Yainko-eskarr ta siratzsez aseak.

4. Gizabarrentzat arrotzak, Yainkoarentzat, ordea, urrengo ta nabasiak ziran.

Beren begitan ezer ere ez ziran, ta gizarrtean nardagarriak; Yainkoaren aitziñean, ostera, bikañak eta kutunak.