XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

- Españi'ren (eta Frantzi'ren) aipua, ez da une allusion, iraizean egindako aipaketa bat.

Alderantziz, zentzu osoz eta ongi naita eta zer egiten zan ederki oartuz egindako aipua da.

- Ez da, une allusion bien vague, batez ere Tertuliano'rena.

Españi'ri dagokionez bezala Frantzi'ri dagokionez ere zertzelada borobillak ematen bait ditu.

- Bai Ireneo, eta bai Tertuliano, ez dira edozein II mendeko idazle eta eliz-gizon jakintsuen artean;

arras gizon aundiak baizik, bai bata eta bai bestea, naiz bere erara bakoitza.

- Ireneo, asko ibillitako gizona, sortaldetarra zan jatorriz.

Esmirna'n jaioa seguruaski eta an, berak esaten duan lez, Donibane Ebangelaria ezagutu zuan Polikarpo Donearen ikasle izana.

Gazterik etorri zan mixiolari Galietara.

Oraindik apaiz besterik ez zala bidali zuten ordezkari Aitasantuarengana Lyon'go kristauek.

Ta Lyon'go gotzai egiña izanda gero ere aolkulari bikaiña izan zuan Aitasantuak.

Ireneo izan zan, Aitasantu au pazko-jaia zer egunez ospatutzeari-buruz gogorregi ibiltzetik atzeratuz Sortaldearen zati eder bat zismara erortzetik salbatu zuana.

Alakoa bait zan Eliz osoak eta Aitasantuek beraiek Ireneo'ri zioten eraspena.

Jakintsua, Eliz orokorrari-buruzko arduraz betetako egizale tinkoa, berdiñik gabeko testigu edo lekukoa dugu Donireneo Lyon'go gotzaia, bere Galietan eta bere Galiekin muga egiten zuten Ispanietan II mendeko Elizaren egoera jakiteko.

Naiz iraduz esan, alare, esan bearra dugu, Griffe'k berak sarri aipatu oi dugun bere liburuaren beste atal batean ontzat artzen duala Ireneo'ren esaldi guzti ura:

Le mampecirc;me Saint Irénée nous apprend que des églises (azpimarraketa berea) avaient été fondées jusque dans la Germanie (La Gaulle Chrét. op.c. I,405).

Euskeraz: Ireneo Doneak berak erakusten digu Germani'ren barruan ere Elizak sortu zirala.

Ederki, Griffe Jauna.

Zu, gaur Frantzi'ko eliz-edestilarien artean onenetakoa zera, onena ere zu zerori ez ba'zera.

Baiñan, Ireneo'k dioskunak Germani oraindik barbaru noiznai-arerio-biurt'errezarentzat balio baldin ba'du, (...)