XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Ori ondo dago dio norbaitek, baña orrek ez dakar apaiztiak zergatikan Aberriko izkera maitatu biar duan.

Ondorengo onek dio.

Es un hecho, au ere Kanpion'ena da, .

Au ez al da egia?.

Gortzarrak ez bazerate bayetz esan biar.

Obe genduke bai, gezurrik-gezurrena balitz.

Kanpionek berak dakarrena da beste au ere: .

Emen daukagu nai nuana.

Senen dio: .

Askok lan egin zuten baño .

Zer dala ta?.

Ber berak digu: .

Gaurkoz, El esloveno, au ere berea da, es la lengua de la escuela, del púlpito, y de la administración provincial.

Gu baño aurrerago dabiltzela agirian dago, sobre todo los sacerdotes.

Ona beste batek diona: .

Onek ere lenagokoak diona digu.

Apaizentzako medio de apostolado zala.

Au Elizalde'tar Koldobika'rena da.

Askok ori bera adirazi du: .

Orkaiztegi Ber-berarena da beste au ere eta oraindik obekiago dakar adirazten gabiltzana. .

Beti onela izan biar ote degu?.

Polonia, Irlanda, Baviera, Bohemia, Bélgica, Bretaña, Kataluña eta beste alde guzietan apaizak, jaupariak abertzalien laguntzallerik bikañenak langillienak, Euzkadi'n ez.

Onek minberatutzen ez duan biotza euzkel biotza ez da.

Jaupariak dira euzkeraren aldez geyen egin dezaketenak, geyen bearpetuak daudenak.

Euzko oiturak badijoazelako euzkera bultzaka nun nai darabiltelako, Euzko Alderdia lanean ari da euzkotarrak Euzkadirentzat eta Euzkadi Jaungoikoarentzat izan dedin, baño eragozpena eta arerioa baizik ez degu.

Ez ote gera noiz edo noiz elkartuko?.

Edo alde guzietako abertzaleak eroak dira edo gure arerioak zoratuak dabiltz.

Zer dala ta Euzkadi'n apaiztia abertzale ez da?.

Ori da egin nai nuan galdetxoa.

JEL-ALDE.