XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Jaun Jaungoico-au da arimiaren oguiya, ta beste janariyac gorputzian eguiten dabiena, auxe berau eguiten dau ariman, biar dan guertutasunagaz artu esquero, beragaz bat eguiten da, berac daucana leguez esanda; da sua leguez, atarateco biyozetic, araguiyaren su ta berotasunac amatauco dabezan su garrac.

Bere semiai emoten deutzan beste sacramentu bat, dauca Eleiza santuac, eta da Oliaziñocua: beste sacramentu guztiyac leguez, au bere da Jesu Cristo gure Jaunac ipiniya, ta bere eguitadia da, pecatu ariñac parcatutia, arimaco gachac osatutia, garbitzen dabela arimia pecatuaren orbanetatic, ta gorputzari emoten deutza osasuna arimiaren oneraco bada: emoten da au bizitziaren amayan.

Biarco bazendu, ¿escatzen deutzazu Eleiza santuari? Erantzuten dau gueixuac.

Bai, Jauna.

Abadiac.

Bada nic emongo deutzut Eleiza santuaren izenian.