XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Sinistu ta autortuten dot, Eucaristiaco escutapen miragarriyan, au da, altaraco sacramentu santuan ta ostiya consagraduco zatiric chiquiyenian bera daguala Jesucristo gure Jauna, ain eguiz ta ain osoric, zein da zeruan leguez.

Sinistu ta autortuten dot, zaspi diriala gure Eleiza Ama santiaren Sacramentuac, gure arimaco zaspi iturri leguez, Jesucristo gure Jaunac ipiniyac, gure erru ta oreñ guztietatic garbituteco, ta emoteco guri bere grazi ta birtutiac.

Sinistu ta autortuten dot, Jesucristo gure Jauna bere Aita Beticuari gugaitic esquintzen jacan meza santua, dala opaquisun gorengua, ta ongarriya ta mesedegarriya, alan illentzat, zein da biziyentzat.

Sinistu ta autortuten dot, gure Eleiza Ama santiac daucala escubidia, Jesucristoc emonda, ariman gu lotu, ascatu, pecatuac parcatu, ta santuen, Mariya Birgiña guztiz santa, ta Jesucristo gure Jaunaren ondasuntegui oxin bagacoguagandic atara ta parcamenac emoteco.

Bardin, Jaungoicoaren urrengo, gurtu biar doguzala berarizco gurmenaz, Mariya Birgiña guztiz santia, ta santu guztiyac, baliyetaco euren bitartecotasunaz, jarizteco Jaungoicoagandic erruquitasuna guretzat, ta alan gurtu biar doguzala Cristo gure onaren irudi,(...).