XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Hitzarmena, erakundeen arteko azpiegitura plangintza garatu eta martxan jartzeko abiaburuko hitzarmenaren barruan, Eusko Jaurlaritzak Donostiako Kursaal proiekturako diru-kopuruak bideratzekoa.

Hitzarmena, erakundeen arteko azpiegitura plangintza garatu eta martxan jartzeko abiaburuko hitzarmenaren barruan, Eusko Jaurlaritzak Donostiako Kursaal proiekturako diru-kopuruak bideratzekoa.

(05/18.01.00.0047)

1988ko irailaren 8ko Lehendakaritzaren Ebazpen Nagusiaren arabera, agintzen da Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila Eusko Jaurlaritzatik jasotako komunikazio hau:

HITZARMENA, erakundeen arteko azpiegitura plangintza garatu eta martxan jartzeko abiaburuko hitzarmenaren barruan, Eusko Jaurlaritzak Donostiako Kursaal proiekturako diru-kopuruak bideratzekoa.

Vitoria-Gasteiz, 1996ko abenduak 17.

Eusko Legebiltzarreko lehendakaria,Joseba Andoni Leizaola Azpiazu.

ERAKUNDEEN ARTEKO AZPIEGITURA PLANGINTZA GARATU ETA MARTXAN JARTZEKO ABIABURUKO HITZARMENAREN BARRUAN, EUSKO JAURLARITZAK DONOSTIAKO KURSAAL PROIEKTURAKO DIRU-KOPURUAK BIDERATZEKO HITZARMENA.

Donostian, 1996ko abenduaren (e)an.

Alde batetik, M. Carmen Garmendia Lasa anderea, Kultura sailburua, Eusko Jaurlaritzaren izenean diharduela, Gobernu Kontseiluak 1996ko aren ean emandako ahalmena erabilita.

Bestetik, Koruko Aizarna Rementeria anderea, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Diputatua eta Odón Elorza González jauna, Donostiako Udaleko Alkatea, bakoitzak bere Erakundearen izenean diharduela, ... emandako ahalmenak erabilita.

Alde batekoek zein bestekoek ekintza honetan parte hartzeko behar besteko ahalmena badutela eta legez nahikoa gaitasun badutela aitortu diote elkarri.

Horrenbestez, HAU ADIERAZI DUTE

I.- Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia eraikin bat ari dira egiten, Donostiako Kursaal izenekoa, jarduera kultural eta artistikoak burutzeko bertan eta bere neurriak eta ezaugarriak aintzat izanik oso garrantzi handikoa dela.

Horrenbestez, Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. Merkataritza Elkartea eratu zuten proiektu hori burutzeko beharrezko ziren bitartekoak eta zereginak bideratzeko.

II.- Aipatutako berezitasuna aintzat izanik, 1995eko abenduaren 19an Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien artean izenpetutako Azpiegitura Plangintzan sartu zen eraikuntza hori, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren esku utzitako jarduera esparruari baitzegokion.

III.- Agiri horren arabera, Eusko Jaurlaritzak, 1996-1998 hiru urtekoan, mila eta bostehun milioi (1.500.000.000) pezetako inbertsioak egingo ditu Donostiako Kursaal Proiekturako, bostehun milioi (500.000.000) pezetako kopurua hiru urteetako bakoitzean.

Diru horiek laguntza gisa emango zaizkie Erakunde sustatzaileei, nahiz eta erakunde horiek Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. izeneko Merkataritza Elkartea eratu zuten Donostiako Kursaal Auditoriuma eta Kongresu Zentroaren eraikuntzarako kudeaketa eta sustapena egiteko bitarteko gisa, Eusko Jaurlaritza bazkide izan delarik bertan (bere akzioak salduta bazkide izateari utzi dio orain).

Egoki iritzi diote Eusko Jaurlaritzak emango duen diru-kopurua Proiekturako erabiltzea, diru hori Erakunde Sustatzaileek eurek jasota.

IV.- Bi aldeetakoek, era berean, adostuta dute Proiekturako jasotzen duten dirulaguntza guztiak, dirulaguntzak jasotzen dituen Erakundea edozein dela ere, eraikuntzaren kostua murrizteko erabiliko direla

eta dirulaguntza jaso duen Erakundeak ez duela partaidetza handiagorik izango eraikinaren titulartasunean ezta toki handiagoa ere Proiektua kudeatu eta bideratzeko eratutako Merkataritza Elkartea gobernatzeko erakundeetan.

Lehena.

- Hitzarmen honen xedea hauxe da: Erakundeen arteko Azpiegitura Plangintzaren esparruan Donostiako Kursaal Proiketurako Eusko Jaurlaritzak 1996-1998 urteetan emango dituen Laguntzak eta Eusko Jaurlaritzaren beraren presentzia ere arautzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren Proiektu hori garatu eta burutzerakoan.

Honako honen bitartez, Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak presentzia hori onartu eta konpromezuak hartu dituzte bere gain baina, horretaz gainera, Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. Merkataritza Elkartean ere onetsiko dira erabat edo, azken batean, Eraikina sustatu edo erabiltzen duen beste edozein Erakundetan.

Ildo horretatik, gaur egun Eraikinaren Sustatzaile diren Erakundeek, eurek zuzenean zein zeharka, Proiektuari ekiterakoan, hartu beharreko erabaki guztiak hartuko dituzte agiri honetan jasotako betebehar guztiak bete daitezen proiektuarekin zerikusia izan dezaketen Erakunde guztietan.

Bigarrena.

- Kursaal Proiektua Auditorium modura erabiliko den eraikin bat egin eta egokitzea izango da.

Eraikina Rafael Moneo Vallés arkitektuak eta Javier Manterola Armisén injineruak egindako proiektuaren arabera burutuko da.

Eraikina Kursaal deritzon orube batean eraikiko da Donostian, alde batean, Zurriola Etorbidea eta, bestetik, izen bera duen Pasealekua dituela.

Erabilera anitza izango du, beti ere, jarduera kultural eta artistikoei lotuta eta horrelako eraikin batean burutu daitezkeen ekintzak kontuan hartuta.

Eraikinak bi areto izango ditu: batean, 1800 pertsonarentzako lekua izango da eta, bestean, berriz, txikiagoa izanik, 600 lagunentzako tokia.

Eraikinak, guztira, sarbideak, urbanizazioa, ekipamendua eta altzariak sartuta, bederatzi mila hirurehun eta hogeita bi milioi laurehun eta hirurogeita hamar mila (9.322.470.000) pezetako kostea izango du, gutxi gorabehera.

Diru-kopuru hori Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatuko dute, beren baliabide propioak edo Proiekturako bereganatzen dituzten beste batzuk erabiliz.

Dagoeneko hasita dauden lan horiek 1998ko jardunaldian zehar burututa egongo direla aurrikusten da.

Hirugarrena.

bostehun milioi (500.000.000) pezetako diru-kopurua jardunaldi honetan, 960.1.1.09.11.0100.742.45142.1.2.J diru-atalaren bidez eta Euskal Autonomia Elkartearen Administrazio Orokorrak 1996rako duen Aurrekontutik

eta, gero, mila milioi (1.000.000.000) pezeta, 1997 eta 1998ko jardunaldietako bakoitzean bostehun milioi (500.000.000) pezeta emanda, beti ere, agiri honetan ezarritako konpromezuak eta sinatzaile diren Administrazioen barruan bete beharreko prozedurak bete eta errespetatuz gero.

Laugarrena.

- Kursaal Proiekturako urtez urte emango diren diru-kopuruak banku transferentzia bidez ordainduko dira Donostiako Udalak Donostia Kutxan duen 2101.0381.04.0000000018 kontu zenbakian, Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara eraikin-lanaren jatorrizko gastu egiaztagiriak bidali ondoren.

Zerbitzu Zuzendaritzak egiaztagiri horiek Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza justifikatzeko direla izapidetu ondoren, ziurtagiriok berriz Donostiako Udalari igorriko zaizkio, Eusko Jaurlaritzan aipatutako Zuzendaritzan jasotzen denetik hasita, hamar eguneko epean.

Hala ere, ordainketa Donostiako Udalari egin arren, emandako kopuruak Kursaal Proiekturako dira eta, beraz, aipatutako Erakunde horiek sortutako Merkataritza Elkartearen eraketa-agiriaren seigarren oinarri-arauean ezarritakoa errespetatuko da.

Hau da, bi aldeetakoek adostu zutenez, erakunde publiko zein pribatuek Proiekturako kopuruak emanez gero, diru horiek kostu osoa murrizteko erabiliko dira eta horrek ez du inolako eraginik izango Erakunde-bazkideek Administrazio Batzordean duten partaidetzan.

Aipatutako diru-kopuruak, burututa dauden lanez arduratu den kontratistak igorritako ziurtagiria jasotakoan emango dira baina, horrez gainera, Donostiako Udalak, bi Erakundeen izenean edo, eurei lotuta inoiz eraikinaren titularra izan litekeen hirugarren Erakunde baten izenean, hitz ematen du honako hauek igorriko dituela urte bakoitzeko zazpigarren hilean:

Proiketuaren burutze maila dela eta, aurreko jardunaldiari buruzko diru-kontuen egoera eta, horrekin batera, Proiektuari lotuta aipagarri diren gainerako gertakari guztien berri emateko Txostena, batez ere, agiri honetan ezarritakoari dagokionez, atzerapena edo kostuak handitzea ekar lezaketen gertaeren berri ematekoa.

Eusko Jaurlaritzak Proiekturako emango dituen diru-kopuruak agiri honetan jasotako horiexek izango dira edo, bestela, legez ezarritako prozeduren arabera, Eusko Jaurlaritzak berak bere kabuz Proiektuaren alde erabakitakoak izango dira

eta, Proiektuaz zuzenean arduratzen diren Herri Erakundeek Proiektua zabaltzea edo aldatzea erabaki dutelako gastuak handiagoak izan arren, horrek ez du inolako eraginik izango Jaurlaritzaren diru-ekarpenetan.

Bosgarrena.

- Erakunde sustatzaileek hitz ematen dute Merkataritza Elkartearen gobernu erakundeak Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, S.A. Elkarteko Administrazio Batzordearen deialdi eta gai-zerrenden kopia bidaliko diola Eusko Jaurlaritzari, gutxienez, bilera egin baino bi egun lehenago, bilera horiek Proiektuan eragin zuzena edo eragin nabarmena izango duen edozein gai eztabaidatzeko edo agiri honetara bildutako Erakundeen partaidetza aldatzeko badira, era horretara, egoki iritziz gero, Eusko Jaurlaritzaren ordezkari bat joan dadin bilerara edo bileran aztertutako gai jakinen bat eztabaidatzera.