XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Jaungoikoa'ren gogoa, Jaungoikoa'ren legea da gizonaren arau ta neurkiña.

Beraz, gizonak gizonki jarduntzeko, gizonki ibilteko, Jaungoikoa'ren legez ta arauz ibili bear.

Baña oben egikeran, lege ori ausi ta geure naikeri ta griña txarrak legetzat artzen doguz; azpikoz gora jarten gara, menbekoa buru ta burua menbeko.

Gizon izatea galdu ta abereen mallaraño jasten gara.

Homo, cum in honore esset, non intellexit; comparatus est jumentis insipientibus et similis factus est illis. (Psal. 48-XIII).

Goian dago Jaungoiko-legez dabillan gizona, baña bere aunditasunaz aztu ta abere-ondoan jarten da ta euron antza artu daroa, Jauna'ren legea itxi ta bere naikeri ta griña txarren jarrai doana.

Jaungoikoa'ren gogoari jarkitea baño gauza itxusi ta ezañagorik, zer? Orretantxe dago, ba, obenaren gaiztakeri ta okerkeria, ta orretzaz ezpatzen da Jauna Jeremias'en aoz: Nire uztarria ausi dozu, nire aginduen edeak urratu dituzu ta esan dozu; enaz Jauna'ren mendean egongo. (Jer. 11).

Luziper, Jauna'ren mendean egoan bitartean, eguzkia ta izarrak baño argiago ta ederrago zan.

Baña arrokeri ta antusteari leku emon eutson; Jauna'ren aurka jaiki zan; Jauna'ri jarki iakon: Eztot nai Jauna'ren morroi ta mendeko izan, esan eban.

¿Eta nork esan, zein itxusi ta naskagarri gelditu zan? Irazaki artean bikañena, iguingarriena biurtu zan.

Sartu, ba, zeure baitan, eta begira, itxusi ta naskagarri egongo ez ete-zarean, ainbeste bider Jaunari jarki zaiakozan ori.

Inpernuaren bildurrez.

Oben egin dozu.

Ta zer irabazi dozu oben egiñaz? Quem ergo fructum habuistis in illis, in quibus nunc erubescitis?- dinosku Paul deunak.

¿Zer atera dozu orain lotsatzen zaituen oben orreitatik?.