XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

(...) larraiñea ekarte iñuzen gu(k) danak, dor sartu, da eun bat eo bixan karriauta eta geo orti nai danian nai dan tokira, sootara eruan. Artze giñun artua ta babia ta garixa artze giñuan, ogetabi ganau eukitze iñusen, esnedun, txal, ostiengo danak, e (...).

Eta erraminttak lagatzeko leku aproposik eukitzen ziñuen?

... Unikamente oixe, autza artzeko bai, autza artzeko oixe, palar bat, sea, palar bat, palarra kertena ipinitta (...) Arnasia artu erain, aidia artu daixen, aidia artu daixen. (...) aidia artzeko, bestela itxo eitxe san, geratu eitxe zan, da aizia artzeko lekua bidau, eurra sartu, da brasik indarra euki daixen (...).

Eta kanteratik zela hartzen ziñuen harrixa?

Kanteratik, tiro eindda, tiro eindda, munisiñuakin tiro eindda ... perrnisua geunkan guk, e, aiuntamientuan permisua geunken euk, e, eo guardasoilletakua eo, permisua geunken (...)

Esan dozu koloriakin igartzen zala?

Bai, bai, gaiñian eindda daonian, bukatze zanian erreta daola demostratzeko, oixen, seiñ dda, seiñ dda, muskar baten koloria, eztakizu? ... Aretxen koloria, pinto pinto, olan gorri-pinto geratze zan, e?

... guk ya suai laatze guntzan, da egun batzutara fan da karriau, kentzeon burdiñioi, atakako burdiñioi, da artu, da palas bete burdixak eta etxea ekartze sien.

... Atakia da, sea burdiñian atakia da, burdiñiai esate ako atakiak, sea, burdiñako ateko burdiñ, e, arrisko burdiñ orren atakia da; atakia burdiña orrena, e, ari esate ako burdiñia, aro aundi bat, aro aundi bat, burdiñaskua.

Eta sua eitteko ze erabiltzen zan?

Ba, guk jeneral, abarra eunken, pagadixa geunken da pago-adarra lotu, adarrak apartauta ta abarmetak ( ... ).

Eta otia ez ziñuan erabiltzen?

Otia, otadixa ... gu(k) otaik es geunkan emen inguruan artan orduan, beste batzuk otadixa euken toki, otia jo ta otia be bai, oso su ona iseten da, e? (...).

Zenbat egur erretzen zan?

... Pao-abarrekin sortak, sortak eiñ, lotu, ta metia eitxe giñun guk, karobi onduan, karobia in bizanian ... Zer bat, meta bat, abar-meta bat eitxe giñuan, baiña egur mordua, adar mordua euken arek, e? (...).

Oin, garai ontan, e, aura ya udaskena igual, da uda, ya, noiznai eitte zan, adar ori preparatzia, ya sasoi onena, e, aarrak jo ta, jirak eitxeko agostua, se gausa dare, e? agostuko egurra isugarri izeten da ekonomikarako da daneako, e? Agostuko egurra, ura, ura artuta esta eoten, ura botata eoten da orduan, da arboli(ak) dana(k) dauka ori, e? eta agostuan, agostuan iñausi tta ya pauai adarra kendu, preparau abarrok, ta lotu da etxea ekarri ... da guk paua eunkan aukeran, da pauakin eitxen giñun ... kanpuan metia eitxe zan, sugatza, metia eitxe zan.

Lehen esan dozu kararrixa izaten zala edozeiñ formatakua, ezta?

... aundixa baldin bada, jota apurtu mailluakin, ta seetu ... aundi aundixa bota barik.

Ze erramintta erabiltzen ziñuen han kanteran?

Maillua ... dinamiti eitxeko ya, zer, zulatzeko pistoletak, da pistoletako masia eukan gaiñera, da gero munisiñua eukitze giñuan

... Burdixa ustuas bota bertara eta primeran kolokatze zan, e? Bueno, bueno, guria au, guriau, egogi-egogi eunkan guk, e? One(k) beste one(k) baiño egogixau.

Eukitzen ziñuen halako, egurrakin eindako (...)?

Urkillak ... bai, orrek baeunkan, e?

E, egurra sartzeko, abarra sartzeko ... egurreskuak, e, orri, abar orri bultza eitxeko, barrura bultza eitxeko; Zelakuak zien ba? Urkillak? Zenbat puntakuak? Bikua, irukua ero, bikua beintzat jeneral bikua, e, bikua, e? ... klase asko eitxe zian baiña onena-onena zaatza zan, geixen aguantatze ebana.

Eta tirua garbitzeko?

Tirua garbitzeko ... palar bat, ya, kerten lusiakin aura tiratzeko, garbitzeko.

Karia lurrian, lurrakin nahasteko zer erabiltzen ziñuen?