XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

(...), egunetik egunera sakonago ta argiago ulertu ebazan bideok, erriai zabalkiroago eroanaz.

Gaizkakunde-arazoa, barriz, idazle doneak aldez aurretik iragarrita, azalduta ta adierazoa, Jainkoaren egiazko itza bezela dager Itun Zarreko idaztietan.

Orregaitik, idaztiok, Jainkoak idarokita, betiko balioa dabe.

Idaztiak oro, berriz, gure irakaspidetzat idatziak dira, idatziok zuzpertuta, egonarriz itxoin dezagun.

15. Itun Zarreko Gaizkakunde-arazoa onetara zuzenduta egoan batez be: Kristo guztion erosle ta Mesias'en erreiñuaren etorrera gertutzeko, iragarle-bidez agertzeko, ta era askotara adierazteko.

Itun Zarreko idaztiak, Kristo'k egiñiko gaizkakundearen aurretiko aldietan gizadiaren egokeraren araura, Jaungoikoaren eta gizonaren ezagutza, ta Jaungoiko zuzen ta errukitsuak gizonekin diarduan era askotarikoak guztioi erakusten dautsez, idaztiok, akatsak eta aldiko gauzak ekarri arren, Jaungoikoaren egizko irakasbidea damoskue.

Kristauak, aldiz, jaieratsuki artu bear dabez idazkiok.

Eurotan dager Jainkoaren jarduera bizia; eurotan Jainkoazko irakatsi ederrak daukaguz, giza-bizitzazko jakintza osasungarria ta otoitz-ondasun bikaiñak.

Gaiñera, bertan daukagu gure salbazioaren ezkutukia.