XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gazteak erantzun eutseen: - Bai, ondo dau, juengo naz.

Eta joan zan, ostietatik, Etxetorre'ko zaldi baltza bidean arrapauta.

Bidean joiala, esan eban berekautan: - Jatekuegaz batera berenue emoten badeutsiet, diru guztiyek izengo die nietzako.

Esan eta egin, berenuegaz ipiñi ebazan gabeko janariak.

Kobara joan zanean, esan eutseen zarrak: - Ekarri'ok janariye?.

- Bai, ekarri'ot.

Eta orduan zarrak makilladaka apurtu egin eutseen burua gazteari.

Baiña eurek be ez eben urrengo goizeko eguzkia ikusi, mundu onetan beintzat.

Tripetako-miñekin il ziran, afal-ostean.

Egunak joan eta egunak etorri, etzan agertzen lapur gaztea Santa Ageda'n, eta ermiñta-zaintzaillea bera joan zan bein atxeko kobetara.

An aurkitu ebazan iru lapurren azurrak eta urregorrizko diru-zorroa inguruan.

Santa Ageda'ra eruan eta diru-zorro ta guzti lurperatu ebazan, ermiñta-ostean.

Eta auxe da Iru Lapurren ixtori zarra.

BITAÑO, Irun'en, 1963-IV.