XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Eta turisteak, irriparretxoa egiñaz, berrogei ogerleko yarri eutsozan esku-ganean.

¡Oneik baserritarrok dakien beste!.

Latin erakutsi izan baleutse, zer ez ete eban asmauko gure Patxiko'k!.

Amarrenak eta primisiak kobratzen yarraituko eban, seguru asko, gaur be.

Yatetxe apain-ospetsu baten sartu zan gizona bazkaltzeko asmoz.

Maian yezarri zaneko, serbilletea artu ta kokotean korapillo andia egiñaz, paparretik dindiliz yarri eban.

Itsuskeria nagusiak oarturik, deitu eutsan morroiari ta esan: - Zoaz gizon arengana ta esaiozu bigunki, diplomaziz, emen ez daitekela ori egin.

Yoan zan morroia agindua betetzera, galdetuz: - Zer nai dozu yauna?.

Bizerra mostu ala ulia ebaki?.

Trenean, lenengo mallako yezarlekuetan patxadaz yoizan bidaztiak, biajeruak, gizona!.

Euretariko bat pipeari tiraka keia eriola.

Beste batek diñotso: - Yauna; zorabiatu bear gaituzu danok eta arren yoan zaikidaz beste leku batera pipatu nai badozu.

- Enaz yoango.

Zuk eztozu eskubiderik ni emetik atarateko.