XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

(...); 2'garren meritorie Ama Birjiñak mundu ontan lortu ta batu ebazan irabaziakaitik bete leiteke agintz au.

Mariaren irabaziak gogoratuta olako ta alako eskaiak emongo dautsez Jaungoikoak anaikideai euren bitartez salbau daitezan.

Jaunak bere Amari ezer ukatu ete leikeo?.

3'garren potestative, Ama Birjiñak Jaungoiko-semearen egizko Ama izanik Jaungoiko-Ama ta zeru ta lurreko Erregiñaren almen eta eskubideak daukoz; Ama dalako bere Semeari aginduten dautso ta Jesusek irabazi euskuzan eskarretan be artu-emona dauko.

Almen au dala-ta Pedro Damiano Deunaren itzok diñoenez donekundea ta gaizkakundea Ama Birjiñaren eskuetan dagoz.

Data est tibi 0 Maria omnis potestas in coelo et in terra.

Au olan-da, agintz au bidez eta legez agindu eikean Ama Birjiñak bere eskapularioaz ilten diranen alde.

Itzok esan eutsozan Ama Birjiñak Simon Stok Deunari: Eskapulario au soñean dauala ilten danak inpernuko surik ez dau ikusiko.

In quo quis moris aternum non patietur incendium.

Auxe diño onetzaz len aitatutako La Colombiere Abak:(...).