XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Parkapen oneik, Jainko-maitasunean ildako arimen alde be irabazi leikez.

Beste erabagi ez idatzirik ez bego onen aurka.

Eta Idatzi au betiko.

Ganera Idatzi au aldatu edo iyeki barriak atera nai irarri ezkero, ta orretarako eskua daukan, eleiz-gizon batek izenpetu ta ikurraztu, Idatzi auxe ba'litz lez itzal aundiz artu ta gor egizue.

Erromako Pedro Deunarenean emona, Arrantzalearen erestunpean, 1892'ko orrillaren 16'n geure Doipurutzako amabosgarrenean.

Vannutelli Kardenala.

Aita Santuaren idazkaiak diñonez garillaren 16'n irabazi leiteke Parkapen Oso au, baña Karmengo Amaren jaya garillako igande baten ospatu nai ba'litz, egun orretan be irabazi daiteke; baña beste ille baten ez; beraz Karmen-jaya garillaren 16'rako iragarri beite.

15'ko eguerdiko 12'tik 16'gabeko 12'arte irabazi daiteke.

Karmeldar lekaide ta lekaimeen eliz edo otoi Oleku agirietan: a) toki baten etxe bi edo geyago ba'legoz be bai;(...).