XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

15. Ez egizue - indarkerian - pozik artu, bestei kenduaz - ez arrotu.

16. Aberastasun - asko badozu - iñoz batu, ez biotz ori - eurai lotu.

17. Jaunak bein berba - eginda, ona - nik entzuna: Jauna bakarrik - dala jauna.

18. Zu erruki ta - maitasun utsa - zaitugula, eiñak ordaintzen - dakizula.

1. Nire gogoak / Jainkoagan dau / bere indarra.

Bera dot Bera / Jaun bakarra.

1. Neure Jainkoak / nau indartu;/ Agaz banoa,/ ezin galdu.

3. Naiz ta ibilli / illunpetan,/ Jauna, Zugaz ni / poz-baketan.

Jauna, non bizi zara?.

1. NEURE JAINKOA - goizerik nabil - Zu nayean,/ egarri naz, Zeu - bearrean.

2. Lur agortua - urez egarri - dan antzean, zure egarri naz - biotzean.

3. Jaun ori ikusi - zaizadala nik - zeure etxean, zeure ospe ta - indarrean.

4. Zure ederra dot - bizia baño - gozoago, gogotik zuri - kantuz nago.

5. Neure bizian - zure izena - goratzeko, eskuak dodaz - luzatuko.

6. Nire barrua - asazkadurik - jat jarriko, ta pozik kantaz - naz asiko.

7. Gogoan zaitut - Zu, Jauna, oyan - natzanean, gau luzean Zu - gomutean.