XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

BEDERATZIGARREN EGOTALDlA,- Jesus maitea irugarrenez lurra jota.

Ene Jesus maitea! Ainbeste neke-miñez aul egiñik, emen jausi zara irugarrenez lurrera.

Irakasle zaitudan ezkero, ikasi dagidan Zu'gandik nik be oiñaze-miñak, neke-lorrak, ezbear ta atsekabeak gogo onez artzen ta eroaten.

Aita Gurea, Agur Maria ta Aintza....

AMARGARREN EGOTALDlA,- Jesus maiteari soñekoak kentzen dautsez.

Ene Jesus maitea! Edertasuna bera zara, ta alan be, or arerioen aurrean billosik.

Au lotsaria! Zelan ordaindu nai dozuzan nire nasaikeri ta loikeriak!.

Emoidazu, arren, Jauna, biotzeko garbitasuna.

Aita Gurea, Agur Maria ta Aintza....

AMAIKAGARREN EGOTALDlA,- Jesus gurutzean josita.

Ene Jesus maitea! Esku ta oin gurutzean josten zaitue, zanak urratu ta azurrak askaturik! Au zure zaurtako odoljarioa! Ta ori, Zeu gizadiaren Erosle zareala!.