XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Irakurgai (S. Paulo'k Galazia'koai. 5, 16 24).

- Anaiok: Ibilli zaiteze gogoaren (espirituaren) arauz, eta ez dozuez beteko aragi-gurariak.

Aragia gogoaren aurka diardu-ta; gogoaren gurariak, barriz, aragiaren kontra: alkarren buruz-buru dagoz, eta, orregaitik, ez dozue nai dozuenik egiten.

Gogoaren eragiñez ba'zabize, ostera, ez zagoze Legepean.

Aragiaren egitadak agirian dagoz.

Emen: aragikeri, lizunkeri, nasaikeri, zikinkeri, sasijaungoikokeri, sorginkeri, asarre, eztabaida, bekaitz, gorroto, zaratots, alderdikeri, ezin-ikusi, moskorkeri, sabelkeri, ta olakoak.

Len letxe dirautsuet orain be: orrela bizi diranak, ez dabe Jaungoikoaren erreiñurik jadetsiko: Gogoaren frutuak, barriz, onexeik dira: maitasuna, poza, bakea, eroapena, biotz-zabala, otzantasuna, sinismena, eratasuna, neurribidea, ta garbitasuna.

Orrein aurka legerik ez dago.

Kristo'renak diranak, aragia bere griña ta gurari txarrez, gurutzean josten dabe.

Koru-kanta.

- Obe da Jaunagan itxarotea, gizonagan baiño.

- Obe da ustea Jaunagan jartea, agintarietan baiño.

Aleluia, aleluia.

- Etorri zaiteze pozez beterik Jaunagana; abestu daiogun gure osasun dan Jaungoikoari.

Aleluia.

Barri Ona (Mat. 6, 24 33).

Aldi aretan, Jesus'ek bere ikasleai auxe esan eutsen: Ugazaba biren morroi, ezin iñor izan daiteke.

Edo batari gorroto izango dautso, ta bestea maite izango dau-ta; edo batari eutsi, ta besteari jaramonik ez dautso egingo.

Beraz, ba-dirautsuet: ez arduraz ibilli zer jango dozuen bizi izateko, ezta gorputza zeaz jantziko ete-dozuen be.

Ez da bizitza janaria baiño geiago, ala? Ta gorputza jantzia baiño? Orra, goiko egaztiak: ez dabe ereiten, ez batzen, ez garautegietan sartzen; eta zuen Goiko Aitak azi egiten dauz.

Ez ete-zaree zuek areik baiño askozaz geiago? Nor da zuen artean bere asmo guztiaz ukondo bete azi daitekenik?.

Eta jantziaz, zegaitik zabize arduratsu? Orra, zelaietako lirioak: begira zelan aundi egiten diran.

Ez dabe lanik egiten, ez goruetan.