XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

IASON'EK.- Ene! ene! satsu ta aur-eraile ori!.

MEDEIE'K.- Zoaz etxera ta eortz ezazu emaztea.

IASON'EK.- Banoa, bi semeak gabe ordea.

MEDEIE'K.- Eztira ezer negarrok.

Zaude zartzaroari begira.

IASON'EK.- Oi seme laztan-laztanok!.

MEDEIE'K.- Amarentzako bai, zuretzako ez ordea.

IASON'EK.- Onezkero il egin al dituzu?.

MEDEIE'K.- Zeu mineraztearren.

IASON'EK.- Ene! Aurren ao maitea laztan dezadan gogoa dut errukiez errukarri onek.

MEDEIE'K.- Orain bai mintzo zatzaizkie, orain bai txeraz agurtzen dituzu; orduan ordea zapuztu egiten zenituen.

IASON'EK.- Indazu iainkoarren, semeon azal leguna uki dagidan.

MEDEIE'K.- Ezinezkoa da.

Alperrik ialki zaizu itz ori.

Egadun guardia aienatu egiten da.

IASON'EK.- Tzeu! Badantzuzu nola aizatzen gaituen eta nolakoak iasaten ditugun aur-eraile gorrotagarri ta leoi-eme orrengandik!.

Alabaina, al dudan bestean negar egin eta iainkoak artzen ditut lekuko: eta iainkoei auxe aitortzen diet: semeok ilerazita eskuz uki ditzadan eta ilotzak eortz ditzadan eragotzi egiten didazula alegia.

Bein ere neronek sortu ezpanitu, zuk ilda ikus enitzan!.

Astiro alde egiten du.

ABESLARI-TALDE-BURUAK.- Askoren epaile da Olimpu`n Tzeu ta ustez ez usteko asko burutzen dute iainkoek.

Dirudiena ezta gertatzen ta eztiruditenen bidea idoroten du iainkoak.

Gertaera au orrelaxe gertatua da.

AZKENA.