XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Landetxeko etxari nagusian adituko zielazkoa egin zien: yuduetako batek bere itzaldia asi zuneko, esker-eskubi langilliei aginduak ematen ari zan Kaisar'a.

Yuduek, alako arreraz larrituta, abetik zintzillik zintzur egiñez, beren biziei amaya ezarriko zien beldur ziran.

Egun artan, ordea, odol-egarri etzan ta ark burutalditzat artu zien eskabide ura.

Iñakaz bidali zitun ziolarik: dana dala, gizakumeok eztirudite orren gaiztoak: zoro utsak besterik eztira, nerau Yainkotzat ez artzeko.

Ori ikustean, Kaligula'k Isrrael erabat gaiztetsi zula oartu zezaketen: areago oraindik.

Yudutarrak oro biotz biotzean zauritu zitun, Yerusalen'go yauretxe agurgarrian, Guren Gurenean, bere buruaren kolpos-irudia yartzeko Kaisar'ek agindu zunean.

Agindu ta egin.

Ori burutzeko asmoz, Siri'ko yaurle berri Petoroni egin zun.

Iñolako gogorkerien aurrean etzun eurt egin bear, gudari-saillen buruzagi Yerusalen'en sartzean, ta ala bear ezkero, Euparate'ko gudostea erakarri zezaken.

Petoroni etorri, Ptolemaide'n negu-atanda aukeratu ta Yerusalen'go apaiz ta sanedrinekoei Kaisar'aren naya yakin erazi zien.

Sidon'go arotzek irudia egitea besterik etzan peit, agindua burutzeko.

Berri lazgarri ori yakin-orduko, ezin zenbatu ala yudu, zurdatzez yantzi ta buru gañean errautsa, eriosuar bildu ziran: erriko nagusi, gizon, emakume ta aurren tirlu izugarri bat atsekabez illun, eriotzarako gerturik zeuden, yauretxea narriotzen utzi baño len.

Petoroni'k, ordea, istiarazi zitun erabat, Kaisar'aren agindua aldarrikatuz.

Oste kopurutsuak, Yainkoaren beldurragoa zala, beste Agintariarena baño, erantzun zun.

Isrrael osoak pakerik bizi nai omen zun, Yainko bakarraren esanetara.

Yaurle berriak etsi-etsian ulertu zun, agindu ura burutzeko yudutarrak oro abarrakitu ta ezereztea zala bearrezko.

Aburu orri yarraiki, erri ura itsumustuan eraso, erre ta kiskaltzeko alegiñak egin bear.

Zer burupide aukeratu yakin eziñik, Tiberiade'ra baztertu zan, beste gudosteburuak lagun.

Yudu-saillak ere, baña, aratu ziran.

Berriz ta berriz yaurleak egiñalak egin zitun, aserrea ito, ta beraren esanetara erri ura erakartzeko.

Dana alperrik.

Zuen Kaisar'aren aurka guda egiteko al zerate, ba?.

Yuduen erantzuna: Gudarik ez; gure Legea autsi baño len, ordea, ilko gaituzu.

Ta gizoste ugari ura auzpezturik zegon, edozer zigor yasateko gertu-gertu.

Ala iraun zuten berrogei egunez.

Ereinaroa eldu-arren, etzuten alderik egiten.

Petoroni'k etzun adorerik izan, eskualde aberats ura illaundu ta lur etze soil biurtzeko.

Bere burua galurren yarri, ta, Kasar'ari erri aren eskabidea aurkeztea itz eman zun.

Erabaki bulartsua, benetan.

Zeruak onartu zun berealakoan: burupide ura azaldu zuneko, legorte luzearen ondoren, euri-yasak txinboka zerauntsan, lur egarrien asegarri.

Bitartean, Erroma'n etzun aztu Agiripa'k bere erriaren arbiñaldia: garai egokienaren zai zegon tukutsu.

Bearrik atzeman zun Kaligula'ri eskeñi zion oturuntza baten.

Eskatu aña emango ziola agindu zion Kaisar'ek.

Berariz ala beraizik ote zion?.

Dana dala, Isrrael'en aurka emandako agindua baztertzea eskatu zion Agiripa'k, Yainkozaletasunez.

Kaligula'k, ordea, engaraz bada ere, emandako itza etzun yan.

Orren ordez, Petoroni iltzea erabaki zun.

Bearrik, agindu ori zeraman itxasontzia belutu egin zan bidean, ekaitz gogorra egokitu zitzayolako.

Siri'ko izpazterretan lurra artu zuteneko, Kerea'k Kaisar odolkoya il zunaren berri bertaraturik zuten.

Larrialdi artan siñestunak narerik iraun zuten, nausa egiten zituten etsayak, ezin burutu-ala axanpa baitzituzten, yauretxe gurena narriotzetik begiratzen.

Egia esan: Yesu Kisto'ren ikasleak berebat beste Isrrael'darren gogaide ziran yauretxe gurenari buruz, oraindik bertan otoi egin oi baitzuten.

Alare, atsekabe ori, zuten pakeak eztiago zien: baita zenbaitzuk ba-zekusten, yauretxerik ezean, beste edozein mandio aski izango zutela, Paska berria eskeñi ta zeruetako Aita yauresteko.

Onela, ekaitz aldi artan ere Eliza, berriz, Yudai osoan ta Galilai'n ta Samari'n nare zegon, azten ziyoan, ta Yaunaren beldurrez ari zala, Goteunaren urgaziz zabaltzen zan ".