XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Idea au ezta berria.

Erlijio aundietan nabari da.

Jainkoak egin baitu mundua; eta munduan gizona nagusi jarri, Bere antzekoa.

Gizonari etorri zaion Erredenzioa ere gizon guzientzat izan da, Gizadiarentzat, alegia, arraza edo nazio bereizkuntzarik gabe: gizonak Jainko seme biurtu dira.

Filosofian ikasi dugunaz pizka bat oroitu: Stoa-n ere idea berdiña jasotzen dugu: LOGOS gizadi ta gizon bakarrarentzat Indar batzalle ta barnekoia da, guzieri emana.

Logos au da Philantropia ta Humanitas-en asiera.

Orregaitik zion Seneca'k: Gizona gizonarentzat gauza santu bat da.

Munduaren batasunarekin nazio guziak irabazian aterako dirala garbi ageri da.

Lendabizi, pakearen frutuak aleun dira.

Bigarrenez, kontinente ta nazio bakoitzak mundu osoarekiko misio partikularra bete bear baitu.

Sartaldean Izpiritua ta Naia nagusi dira.

Sortaldean, berriz, anima ta izatea.

Gure laterrietatik Jakintza ta Teknika sortu dira; Oriente'tik Erlijio Aundiak.

Au bear dugu: batasuna ta variatasuna.

Gure alderdi onak gordeaz, beste kontinentetatik artu ditzakegun emari onak gureganatu.

Elburu ontara eltzeko Mundu-Universidadea eraikitzekotan ari dira.

M-U-ren bete bearra, bideak eta metodoak E-U-ren antzekoak dira: Nazioak klase guztietako laguntzaz sostengatuko dute M-U.

Mundu osoaren irakasle ta ikasle aukeratuak izango dira.

Universidade partikularretan aztertu ezin ditezken problemeri ekingo die.

Ortarako irakasle ospatsuenak deitu eta estudiante egokienak formatu.

Universidade au besteentzat eredu izango da, nazioak bere jokabideetan argi-gidari bat arkitu dezaten.

Ikasleak bere nazioetan espezialidade bat osatu ondoren, M-U-ra etorriko dira, Munduaren batasunaren alde lan egiteko.

M-U-n nazio askotako jendeak alkartuko dira, karakter eta erlijio diferenteak, idea eta siniskera kontrarikoak.

M-U-n gizadiaren batasun-idean praxis biziko dira.

Eta bere errietara itzulirik, ikasle auek nazioaren goraberak zuzentzerakoan mundial-begiekin jokatuko dute.

Onela inhumanitas itzaliko da eta onen ordez humanitas'en magalpekoak izango: gizatasuna ta gizontasuna bat biurtuaz.