XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Sail ori aldizkariagandik kentzea tamalgarri benetan litzake.

Ba-dut beste zerbait.

YAKINen, Teoloji ta Filosofi gaiak errenkan artu bear lirakela uste dut...

Ordena edo apaizgai artean bakoitzari bere gogoko sail bat teoloji edo filosofian izentatu bear zenioteke...

Baiña beti ere norbere gogoko beste lanak bazterreratu gabe.

Ezin leiteke gaur egin, Pernando Mendizabal'ek zion ura?

Urtean sei ieki litzake guztiz polito.

Lan guztiak neurri batekoak izan ezarren neurri-muga bat jarri bear litzake.

Garbi-mordoillokerien arteko eztabaidak utzi bear lirake.

YAKIN-ek irakurle geiago izan ditzan eta gutxi ikasiak ere irakur al izan dezaten, gai suspergarriagoak erabilli bear lituzke.

Euskera erriari dagokiona izan bear badu, berdin izan dezala gaia ere.

a) Illerokoa bear lukela, naizta txikiagoa izan; b) edozelako idazleari sarrera eman bear zaiela; d) euskera erakusteko ataltxo bat bear duala; e) Filosofi-Teoloji-sailla aldizkariaren laurden eta bosturden geiena bear duala izan, aldizkaria geiagontzat izan dedin.

Interesduneko artikuluak idazten saiatu bear dugula.

Gure autore ugaria euskal irakurle guzien aurrean jarri eta orrela arpidedun geiago izango lituzke.

Or dago GRAN VIA-ren irabazia.

Apaingarri geiago ta alaitasun geiagokin ez al dago ateratzerik?

Edozein gai idatzi al diteke errebista ontan.

Ez ote litzake egoki izango umientzako ikastolako liburuak (euskerazkoak, noski) nolakoak bear luketen izan, gai orri buruz zerbait idaztea?

Ala jauzbidea dago or?

ORIXE jaunak Bidalien egiñak liburuari ezarri zion aurre itzeko 3'gn. orrialdean azken aldera diona irakurtzea onuragarri litzaigukela, ots: asten dan esaldi ori.

Sail guzietan eguneko problematzaz itz egin ta ez or ibilli zer ikusi aundirik ez duten kontukin.

Euskera erdikoa; ez mordoilloegi ta ez garbiegi.

Baiña beti gogoan euki bear duguna:(...).