XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Erroka txadonan kanpa-otsa dantzut,
arana ixil beyna.
Durundi ots orreik mendiz mendi duaz.
Otoyak zelayan...
Zugatzetan keska barik ganduba da...
Ta neure goguak
goznarrari miñez ekiten baidautso:
¡Uler nai zadorrak!
Bitartian anei argi uri ortan
agertuten dira
.

Alde oneitara bere elduten yaku
tximisten dirdira.
Uriko saratak keskatuten dabe
mendiko lilura
.

Nora juan ete da txaide artetik
gentzazko lo-gura?
¡Uriko gau ori! ¡Maltzurren laguna!
Baserri aldera
zetan eltzen zara, argi orrein kiñuz,
gaizkiñen antzera?
Zeure altzo orretan txerren danak duaz
lan okerretara...
Ega-motz ertzakaz leyo danak-ziar
dagijen dardara!
Lixuna txaidian ixil-ixil dabil
lora zimal billa
.

Loari murrika etxe artietan
gastetxu zurbilla.
Gabaren eskubak ito dau lotzea.
¡Or dabil obena!
Il dabe gaizkiñak oraindiño neskutz
datzan onoimena!
.