XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Itzaurrez

Edozein xorta eder osatzeko ale polit apartak bear baditugu, zorionean arkitzen da oraingoan gure Kuliska Sorta Otañoren bertsoak argitaratzekoan.

Segur nago, nunai ta beti Pedro Mari Otañoren bertsoak apain berezi bat emango diotela Kuliska Sorta'ri.

Aspaldi giñan Pello Mari Otañoren bertso liburu berri bat ikusteko goseak.

Ikus bestela gure Basarrik euskaldunen poz eta naigabeak orren garbi azaltzen dakian idazle jator orrek, oraindik urte asko ez, egunerokoan eskeiñitako zenbait idazti.

Izan ere Otaño bezin erriaren biotzeko bertsolaririk naiko lan izango zendun arkitzen.

Baditu, bai, gure euskerak beste bizpairu izen aundi ixil-eziñak gai ontan: Iparragirre, Xenpelar, Bilintx, Txirrita... ta abar... sonatuenak aitatzen jarria, baña gure Pello Mari Otañok, bertsolariak izan ez dun doai berezi bat daramala esango nuke.

Bertsolari izateko geienetan doai auek bear dituzu: etorria, maltzurkeria, lotsarik-eza; plaza-gizona bear du bertsolariak (izan); bearko, plazan azaldu bearko baiditu sarri etorri eta maltzurkeri oiek.

Sarri, diot, plazan, ez beti.