XX. mendeko Euskararen Corpus estatistikoa

Testuingurua

Gure aitaren ordezko izango danak, Lartaun'ek, ille beltza zun, bañan zurea azkoz ederragoa da.

Kizkur onek nere biotza esitua dauka.

- Losintxakerian ere badakizu.

Nun ikasi, Garoatxo?

- Biotz-barrenean gordeta neuzkan.

Aizeak ekartzen zizkidan, zure larru-ikurdian usaiakin batera.

Gure mendietako erreka garbietan ikusten nitun eta nere amets gozoetan zure musu gartsuaren zai ninduzun.

- Sugeak txoritxoa bezela, zuk ere ni lilluratu ninduzun.

Gure aginterri zabalean enda guztietako menpekoak baditugu.

Nubio'tar beltzak, bizar-kizkurdun asirio beltzaranak, Scitia'ko basati oriak eta begi-urdindun doixtarrak.

Bañan zure urre-ille bezin ederrik ez det egundaño ikusi.

Eguerdi-eguerdian Jerusalen'go eleiza-tellatuan eguzkiak jotzen duanian bezin oria dezu ille sorta.

Nere gogoa zureganatzeko, alako zerbait badezu.

Garoa'k bere bular-gañean estutuaz dio: - Zugandik ez nuke aldendu nai.

- Guda madarikatu au bukatzean, neronekin eramango zaitut.